Tredje kvartalet 1 Juli – 30 September 2016 *

* Intäkterna uppgick till 9,5 MSEK (4,1)
* Rörelseresultatet uppgick till -12,2 MSEK (-4,6)
* Resultat före skatt uppgick till -12,3 MSEK (-4,6)
* Resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,21)
* Kassaflöde efter investeringar uppgick till 1,5 MSEK (-0,5)
* Orderingången uppgick till 19,7 MSEK (6,3)
* Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 24,2 MSEK (7,6)
* Styrelsen föreslår nyemission av preferensaktier om ca 80 MSEK

Delårsperioden 1 Januari – 30 September 2016 *

* Intäkterna uppgick till 49,4 MSEK (19,2)
* Rörelseresultatet uppgick till -26,0 MSEK (-8,6)
* Resultat före skatt uppgick till -26,7 MSEK (-8,7)
* Resultat per aktie uppgick till -0,90 SEK (-0,39)
* Kassaflöde efter investeringar uppgick till -34,3 MSEK (-2,4)
* Orderingången uppgick till 39,0 MSEK (12,7)

*  Dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades i november 2015 och ingår i koncernkonsolideringen fr.o.m. fjärde kvartalet 2015 varför jämförelsesiffrorna för de första tre kvartalen föregående år inte inkluderar dotterbolaget Solar-semi.

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet har vi sett en viss återhämtning i orderingången. Återhämtningen sker dock från en nivå präglad av en mycket tuff inledning på året, med många förseningar såväl som uppskjutna investeringsbeslut hos kunderna. Ett flertal order är i dagsläget fortsatt fördröjda i den administrativa hanteringen hos kunderna – särskilt order relaterade till försvarsindustrin – men vi förväntar oss att ytterligare några av dessa skall komma på plats innan årsskiftet.

Vid sidan av försvarsindustrin gäller de uppskjutna investeringsbesluten i huvudsak kunder inom LED-teknologi. Tecken på att investeringsviljan inom denna kategori kan vara på väg att öka är bland annat att LED-bolagen har uppvisat förbättrad lönsamhet de senaste kvartalen. Ytterligare tecken på ett allmänt ökat investeringsfokus i LED-industrin är bland annat att den ledande kinesiska LED-tillverkaren Sanan uttryckt intresse för att eventuellt lägga ett bud på Osram.

Vårt dotterbolag Solar-semi GmbH har uppvisat en lägre lönsamhetsnivå än förväntat. Under tredje kvartalet har Obducat genomfört en omorganisation för att påskynda en lönsamhetsförbättring, och för att förstärka fokus på försäljningsarbetet. Omorganisationen innebär att koncernen som helhet nu har en enhetlig operationell struktur som spänner över samtliga legala verksamheter i Sverige och Tyskland. I den nya ledningsgruppen ingår personer från såväl de svenska som tyska bolagen. Målet är att realisera synergier löpande under 2017.

Den lägre orderingången innevarande år medför att vi uppvisar en negativ resultatavvikelse i förhållande till plan, vilken medfört att nuvarande likviditetsnivå inte är tillräcklig för att finansiera det rörelsekapitalbehov som finns i verksamheten. Mot denna bakgrund har bolaget – som meddelats i separat pressmeddelande idag – föreslagit en extra bolagsstämma att fatta beslut om en nyemission av preferensaktier. En förstärkt kapitalbas kommer att ge möjligheter att fullfölja pågående investeringar i utökad marknadsbearbetning såväl som produkt- och teknikutveckling. Vidare kommer bolaget också att kunna möta de krav som finns för att genomföra noteringen av bolaget på Nasdaq som tidigare meddelats.

Vår målsättning för 2016 är fortfarande att nå en orderingång om minst 80 MSEK. Vi har en fortsatt positiv syn på marknadsutvecklingen för resterande del av året och 2017. Den nära förestående presentationen av det nya systemet Eitre Large Area kommer att göra det möjligt för oss att flytta fram positionerna i pågående kundprojekt avseende litografilösningar för stora substrat, vilket lägger grunden för kommersiella framsteg under nästa år.

Försäljning och marknad

Obducat är fokuserat på marknaden för litografiprocess utrustning. Efter att orderingången drabbats av dels förseningar till följd av kundernas interna administrativa hantering men även senarelagda investeringsbeslut har bolaget under tredje kvartalet erhållit några av de större order som förväntades tidigare under året.

Orderingången för tredje kvartalet 2016 uppgick till 19,7 MSEK (6,3). Den samlade orderingången för årets första tre kvartal 2016 uppgick till 39,0 MSEK (12,7).

Av de under kvartalet erhållna orderna utgör de två från försvarsindustrin viktiga milstolpar i en fortsatt penetration inom högspecialiserade litografilösningar för Aerospace applikationer. Den första ordern avser ett MC 205 system med ett ordervärde om ca 650 KUSD. Den andra ordern med ett ordervärde om ca 1 130 KUSD avser leverans av två stycken QS 1200 system. De nyligen lanserad QS 1200 systemen i Quickstep serien som har tagits fram för processbearbetning av stora kvadratiska såväl som runda substrat upp till en storlek på 2 x 2 meter. I kvartalets orderingång ingår inga systemorder för NIL. Som nyligen kommunicerats så erhöll bolaget en order på ett NIL system till Huawei efter rapportperiodens utgång.

Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 24,2 MSEK (7,6).

Intäkter och resultat

Den lägre orderingången under första halvåret har medfört lägre intäkter och resultat än förväntat under rapportperioden. Den lägre marginalen under 2016 förklaras av att en större del av omsättningen härrör från maskiner för ytbeläggning- och våtprocessbearbetning vilka har haft en lägre marginal jämfört med maskiner för nanoimprint. Bolaget räknar med att påskynda marginalförbättringen avseende ytbeläggnings- och våtprocesssutrustning genom den nyligen genomförda omorganisationen och bedömer att detta skall ge resultat redan under första halvåret 2017.

Koncernens intäkter under tredje kvartalet uppgick till 9,5 MSEK (4,1). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 0,9 MSEK (3,2) vilket motsvarade 9% (77) bruttomarginal. Den låga bruttomarginalen under det tredje kvartalet är en direkt följd av den försenade orderingången och kan förklaras av att fasta produktionsomkostnader får stort genomslag vid kvartalets låga beläggning. Rörelseresultatet för rapportperioden uppgick till -12,2 MSEK (-4,6), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,7 MSEK (2,1). Periodens resultat före skatt var -12,3 MSEK (-4,6). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,40 SEK (-0,21).

Koncernens intäkter uppgick under årets första tre kvartal till 49,4 MSEK (19,2) med ett bruttoresultat om 12,9 MSEK (14,5) motsvarande en bruttomarginal på 26% (75). Rörelseresultatet för delårsperioden blev -25,9 MSEK (-8,6), i vilket ingår planenliga avskrivningar med -8,0 MSEK (-5,9) Periodens resultat före skatt var -26,7 MSEK (-8,7).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 6,2 MSEK att jämföra med 0,9 MSEK vid årets början. Kundfordringarna uppgick per den 30 september till 13,1 MSEK, i jämförelse med 9,3 MSEK per den 31 december 2015.

I syfte att säkerställa tillräckligt med rörelsekapital och finansiell handlingsfrihet för fortsatt utveckling har bolaget föreslagit en extra bolagsstämma att fatta beslut om en nyemission av preferensaktier under fjärde kvartalet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 4,3 MSEK (2,0). Förändring av rörelsekapital medförde en minskning av kapitalbindningen med 14,2 MSEK (4,5). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 1,5 MSEK (-0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under årets första tre kvartal till – 28,6 MSEK (6,5). Förändring av rörelsekapital medförde en ökning av kapitalbindningen med 9,6 MSEK (-9,1). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för perioden uppgick till -34,3 MSEK (-2,4).

Företrädesemissionen, som avslutades i februari 2016 innebär att Obducat tillfördes cirka 41,1 MSEK, före emissionskostnader. Aktiekapitalet har därigenom ökat med 5 013 711 SEK från 25 068 565 SEK till 30 082 276 SEK, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår till 30 082 276 Aktierna berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster.

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 61,1 MSEK att jämföra med 47,1 MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 30 september 2016 till 68%, jämfört med 50% vid årets början.

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 2,8 MSEK (2,5) under tredje kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 2,3 MSEK (2,5) och materiella anläggningstillgångar med 0,4 MSEK (0,0).

Investeringar har för delårsperioden uppgått till 5,7 MSEK (8,9), där merparten avser investeringar i immateriella tillgångar enligt ovan.

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards).

Forskning och utveckling

Under delårsperioden har merparten av utvecklingsarbetet varit relaterat till framtagande av en ny NIL maskin avsedd för processbearbetning av stora substrat, benämnd Eitre Large Area.

Tredje kvartalets resultat har belastats med 1,8 MSEK (2,1) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 2,3 MSEK (2,5).

Resultatet för årets första tre kvartal inkluderar 5,7 MSEK (6,5) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU relaterade planenliga avskrivningar). Investeringar i form av balanserade kostnader för utveckling samt patent har gjorts med 5,1 MSEK (7,2).

Bolaget är involverat i ett flertal externt delfinansierade utvecklingsprojekt såsom;

  • PhotoNVoltaics avseende utveckling av solcellsapplikationer
  • ANILP som avser utveckling av en ny produktionsplattform, baserad på nanoimprintlitografi (NIL), för avancerad nano mönstring över stora ytor. Produktionsplattformen avses möta behov vid tillverkning av komponenter såsom organiska LEDs, solceller samt displayer
  • GREENANOFILM är fokuserat på utveckling och applicering av nano-organiserade filmer med ultrahög upplösning för nästa generations opto- och bioelektronik
  • MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader
  • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Styrelsen i Obducat AB (publ), föreslår en extra bolagsstämma den 28 november 2016 att fatta beslut om nyemission av preferensaktier, se separat pressmeddelande.

Henri Bergstrand har meddelat att han av personliga skäl lämnar sitt uppdrag som styrelseordförande och styrelseledamot och utträder därmed ur styrelsen i Obducat med omedelbar verkan. Ursula Hultkvist Bengtsson har utsetts till ny styrelseordförande.

Obducat har erhållit en order från kinesiska Huawei avseende ett EITRE® 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till ca 2 MSEK. Kunden planerar att beställa uppgraderingar till NIL-systemet under första halvåret 2017.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 54 (23) heltidsanställda varav 8 (6) kvinnor. Antalet anställda fördelas med 22 i den svenska och 32 personer i den tyska verksamheten.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets intäkter uppgick under tredje kvartalet till 2,4 MSEK (3,8) och resultatet före skatt uppgick till -7,9 MSEK (-4,5). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med Närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter som avser administrativa tjänster, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj är i sin helhet koncerninterna.

Aktien

Per den 30 september finns totalt 30 082 276 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier (med vardera tio röster) och 29 154 119 B-aktier (med vardera en röst), var och en med ett kvotvärde om 1 SEK. Aktierna berättigar till sammanlagt 38 435 689 röster. Obducats aktie handlas på NGM Equity.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 30 september 2016 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat står inför hänvisas till avsnittet Koncernen Riskhantering i årsredovisningen för 2015.

 

Kommande rapporttillfällen

17 februari 2017 Bokslutskommuniké 2016 (januari-december)

28 april 2017 Årsredovisning 2016

28 april 2017 Delårsrapport 1, 2017 (januari-mars)

29 maj 2017 Årsstämma 2017

Kontakt och ytterligare information

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, https://www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com, alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande 046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, Årsredovisningslagen samt NGM Börsens Regelverk för emittenter. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Enligt ändring i Årsredovisningslagen som trädde i kraft från 1 januari 2016 införs begränsning av möjligheten att dela ut eget kapital, genom att ett lika stort belopp som är aktiverat ska avsättas till en särskild bunden fond, fond för utvecklingsutgifter. Det gäller dock endast för nya aktiveringar av utgifter, d.v.s. sådana aktiveringar som gjorts efter 1 januari 2016. Moderbolagets finansiella rapporter bedöms inte bli påverkade, då utvecklingsprojekten sker i dotterbolagen.

Nyheter i redovisningsstandards som trätt i kraft 1 januari 2016 har inte haft någon påverkan på koncernens redovisning per 2016-09-30. Delårsrapporten är liksom tidigare rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som framgår av årsredovisningen för 2015.

Verksamheten omfattar endast ett rörelsesegment, processutrustning för litografi, och hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Aktierna i det helägda dotterbolaget Solar-semi GmbH förvärvades per 2015-11-25 och bolaget konsolideras i Obducat koncernen fr.o.m. den 1 december 2015. Se bolagets årsredovisning för 2015 för en utförlig beskrivning.

Granskning

Denna delårsrapport har i enlighet med regelverket i koden för bolagsstyrning översiktligt granskats av bolagets revisorer, se separat granskningsrapport.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 16.10 CET.. Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företaget Obducat AB:s och koncernens verksamhet, ställning och resultat per den 30 september 2016 samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Malmö 28 oktober 2016

Obducat AB (publ)

Org.nr. 556378-5632