Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en nyemission av högst 1 603 849 stamaktier av serie B till Munkekullen 5 Förvaltning AB ("Munkekullen"). Teckningskursen uppgår till 1,247 kronor per aktie. Nyemissionen görs med anledning av konvertering av det lån som Munkekullen lämnade till Bolaget i oktober 2019. 

Obducat meddelande den 11 oktober 2019 att styrelsen beslutat att uppta ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. Lånet tillhandahölls av Modelio Equity AB och Munkekullen. 8 MSEK av detta lån har återbetalats sedan tidigare.

Styrelsen i Bolaget har idag beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, om emission av högst 1 603 849 nya stamaktier av serie B. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma Munkekullen. Styrelsens emissionsbeslut föranleds av att Munkekullen, i enlighet med låneavtalet, har begärt att återstående fordran om 2 MSEK konverteras till aktier istället för att återbetalas kontant. Aktierna ges ut till en teckningskurs om 1,247 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets B-aktie under, den mellan parterna överenskomna, perioden 23 juli – 12 augusti 2020, med en överenskommen rabatt om 10 procent.

Genom emissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst cirka 1 091 166 kronor. Nyemissionen medför en utspädning om cirka 1,2 procent av antalet aktier i Bolaget.

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 08:00 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.