Styrelsen i Obducat AB (publ) föreslår extra bolagsstämma att besluta om nyemission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen tillförs bolaget initialt cirka 20,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut tillförs Obducat ytterligare cirka 10,5 MSEK.

Med utgångspunkt i det senaste årets två industriella genombrottsorders kommer bolaget att använda emissionslikviden för att kunna vidta offensiva marknadsorienterade åtgärder i syfte att ytterligare öka bolagets kommersialiseringsförmåga.

Förslaget om nyemission föreläggs en extra bolagsstämma den 12 mars 2014 enligt idag utfärdad, separat kallelse. Kallelse till bolagsstämman kommer att publiceras den 19 februari 2014 i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Industri.

Bakgrund och syfte med nyemissionen

Obducat har under 2013 och inledningen av 2014 erhållit orders avseende två SINDRE® massproduktionssystem. Ett av systemen är levererat och används i en pilotproduktionslinje hos Kimberly-Clark för tillverkning av medicinska komponenter. Det andra systemet kommer att levereras under tredje kvartalet 2014 för användning vid massproduktion av lysdioder (LED).

Med dessa genombrottsorders avseende system för industriell massproduktion anser sig Obducat välpositionerat inför den fortsatta kommersialiseringen av bolagets SINDRE® system. Obducat har, totalt genom åren, levererat närmare 130 nanoimprintlitografisystem (NIL) till ledande aktörer inom industri och akademi världen över, vilket gör Obducat till en väletablerad och ledande leverantör av NIL-system.

Emissionslikviden kommer att användas till att:

  • stärka bolagets rörelsekapital och handlingskraft för att befästa dess ledande position,
  • stärka bolagets organisation med ytterligare sälj- och applikationsresurser, och
  • utöka företagets produktions- och renrumsresurser.

Obducat ser en ökande marknadspotential inom LED-industrin. Som ett led i att kunna tillvarata denna möjlighet är resursförstärkning en viktig faktor för att säkerställa fler orders. Även bolagets säljorganisation i Asien kommer att förstärkas med service och supportpersonal vilket är av stor betydelse för industriella kunders val av leverantör. Vidare kommer Obducats resurser för kommunikation att förstärkas i syfte att ytterligare öka bolagets synlighet och attraktivitet för att befästa bolagets ledande position. Parallellt kommer bolagets produktions- och renrumsresurser att byggas ut för att anpassas till en högre produktionsvolym och för att kunna öka tempot i marknadsbearbetningen inom LED-industrin.

Obducat ser ett klart ökat intresse för nanoimprintteknik inom LED-, solcells- och displayområdena, men även från andra applikationsområden såsom bioteknik och för tillverkning av medicinska komponenter. Det senare är ett applikationsområde till vilket Obducat redan framgångsrikt har slutfört leverans av SINDRE® system. Bolaget gör bedömningen att nanoimprinttekniken vid industriell tillämpning innebär en betydande volympotential för Obducats SINDRE® system.

Obducat ser även möjlighet att accelerera utvecklingen av en ny produktserie som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Obducat bedriver detta arbete inom ramen för ett finanserat EU-projekt. Syftet är att kunna erbjuda nanoimprintprodukter för att ta tillvara på potentialen inom OLED-, solcells- och displayområdet.

Obducat är delaktigt i ett stort antal utvecklingsprojekt med externt finansieringsstöd, bl.a. med medel från EU. Detta utgör en viktig del av företagets R&D-strategi för utveckling av företagets produkter och tekniker.

Sammanfattningsvis gör bolaget bedömingen att erhållna industriella genombrottsorders, tillsammans med att företaget uppnått balans i kassaflödet samt att produktutveckling idag sker inom ramen för externt finansierade utvecklingsprogram, gör att emissionslikviden kommer att användas till förstärkning av rörelsekapitalet för att kunna vidta offensiva marknadsorienterade åtgärder i syfte att ytterligare öka bolagets kommersialiseringsförmåga.

Nyemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av så kallade units (A- respektive B-units). En unit ska bestå av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna units, varvid fem A-aktier ska berättiga till teckning av en A-unit och fem B-aktier ska berättiga till teckning av en B-unit.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 21 mars 2014. Teckning av units ska ske under tiden 26 mars – 16 april 2014.

Teckningskursen ska vara 5,50 kronor per unit. Tre teckningsoptioner ska berättiga till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie fram till och med den 30 december 2014.

Vid full teckning i nyemissionen tillförs Obducat initialt cirka 20,5 MSEK genom utgivande av högst 129.249 nya A-aktier och högst 3.611.588 nya B-aktier. Vid fullt utnyttjande av de högst 129.249 teckningsoptioner 2014:A och högst 3.611.588 teckningsoptioner 2014:B som ges ut i emissionen tillförs Obducat ytterligare cirka 10,5 MSEK. Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

Preliminär tidplan för nyemissionen

12 mars 2014                      Extra bolagsstämma

18 mars 2014                      Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter (teckningsrätter)

19 mars 2014                      Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter (teckningsrätter)

21 mars 2014                      Avstämningsdag för för rätt att delta i emissionen

24 mars 2014                      Aktieägarträff Stockholm

25 mars 2014                      Aktieägarträff Göteborg

25 mars 2014                      Prospektet offentliggörs

27 mars 2014                      Aktieägarträff Lund

26 mars – 16 april 2014      Teckningstid

26 mars – 11 april 2014      Handel med uniträtter

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 februari 2014, klockan 08.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.