Styrelsen i Obducat AB (publ), föreslår extra bolagsstämma att fatta beslut om nyemission av aktier. Emissionen avses tillföra Obducat cirka 41 MSEK, före emissionskostnader. Nyemissionen stärker Obducats finansiella ställning och ger kraftigt förbättrade förutsättningar för att integrera och fullt utnyttja de möjligheter som följer av det nyligen genomförda förvärvet av Solar-semi.

Bakgrund och motiv

Utvecklingen inom nanoteknologin har gjort stora framsteg de senaste åren. Det finns idag en mängd produkter på marknaden i vilka det ingår någon form av nanoteknologi. Teknologin befinner sig dock bara i sitt inledningsskede och nanoteknikutvecklingen kommer i ökad omfattning bland annat göra det möjligt att bygga in funktioner i ytskikt. I takt med att utvecklingen går framåt förändras också kraven på tekniklösningar vilket skapar nya affärsmöjligheter för Obducat. Genom förvärvet av Solar-semi förstärker Obducat sin position genom att kunna erbjuda lösningar för både ytbeläggning och ytstrukturering (NIL), något som är av avgörande betydelse för att kunna skapa funktioner i ytskikt.

I syfte att nå kostnadseffektivitet och hög kvalitet har det under de senaste åren blivit tydligt att industrin ställer högre krav, bl a på att tekniklösningarna utvecklas mot integrerade lösningar för hela litografiprocessen. Obducats nyligen genomförda förvärv av det tyska bolaget Solar-semi skapar förutsättningar för Obducat att behålla det marknadsmässiga och tekniska ledarskapet som bolaget har inom NIL.

Genom förvärvet räknar Obducat med att expandera verksamheten för produktplattformar relaterade till NIL men även ytbeläggning, som är Solar-semis specialitet. Detta ska framförallt ske genom ett starkt fokus på integrerade litografilösningar. Solar-semi har ett flertal produkter som är möjliga att integrera i existerande NIL-system. Därutöver har Solar-semi produkter som är direkt användbara i flera pågående kundprojekt med fokus på utveckling av nanoimprint för stora ytor.

Obducat har under de senaste två åren levererat två SINDRE®-massproduktionssystem. Det ena systemet används i en pilotproduktionslinje hos Kimberly-Clark för tillverkning av medicinska komponenter. Det andra systemet har tagits i drift hos en kund som påbörjat massproduktion av produkter vilka i sin tur används vid tillverkning av LEDs. Mot bakgrund av detta anser Obducat att bolagets grundläggande teknikplattform är etablerad.

Obducat har även tagit viktiga steg i utvecklingen av en ny produktserie som möjliggör nanoimprint över stora ytor. Obducat bedriver utvecklingsarbetet för nanoimprint över stora ytor delvis inom ramen för ett finansierat EU-projekt kallat ANILP, som påbörjades i slutet av 2013. Under 2015 har ytterligare ett EU-finansierat projekt kallat MOSAICS påbörjats. Inom ramen för detta ska Obducat vidareutveckla teknikplattformen för nanoimprint över stora ytor så att den anpassas för tillverkning av solceller.

Obducat ser en tydlig marknadspotential inom LED-industrin. Som ett led i att kunna ta tillvara på denna affärsmöjlighet och ta fler ordrar från LED-aktörer, planeras en intensifiering i marknadsföring och försäljning. Aktivitetsnivån hos kunderna inom applikationer relaterade till nanoimprint över stora ytor har ökat kraftigt under 2015. Bolaget planerar att under inledningen av 2016 utöka sälj- och supportresurserna i Asien för att möta en förväntad ökning av ordervolymen. En förstärkt lokal närvaro är något de industriella kunderna fäster stor vikt vid i diskussioner med bolaget. Utbyggnaden av produktions- och renrumsmiljö är genomförd vilket gör det möjligt att möta en högre produktionsvolym såväl som att kunna stödja en utökad marknadsbearbetning. Obducat är delaktigt i ett stort antal utvecklingsprojekt med externt finansieringsstöd, bl a med medel från EU. Denna form av extern stödfinansiering utgör en viktig del i bolagets forsknings- och utvecklingsstrategi.

Med utgångspunkt i det nyligen genomförda förvärvet av Solar-semi, de två framgångsrika leveranserna av industriella NIL-system och den förväntade marknadsutvecklingen som beskrivits ovan, kommer Obducat att använda emissionslikviden till att stärka marknadsorganisationen ytterligare för att möjliggöra en intensifierad marknadsbearbetning och stärka bolagets profil som en industriell partner. I detta arbete är det även av stor betydelse att Obducat kan hålla ett fortsatt högt tempo i produktutvecklingen samt att investera i nödvändiga produktionsresurser i syfte att ytterligare förbättra marknadsbearbetningen. Vidare så kommer Bolaget under våren ha ett behov av att kunna finansiera rörelsekapitalet för en betydligt mer omfattande produktion i och med förvärvet av Solar-semi. Den totala orderstocken uppgår förnärvarande till cirka 44,1 MSEK totalt i Bolaget.

Emissionslikviden kommer även användas till att ansöka om notering vid Nasdaq Stockholms huvudmarknad för att därigenom skapa förutsättningar för en bredare investerarbas i Sverige såväl som internationellt. Förutsättningarna för att nå en positiv effekt av denna satsning har förstärkts i och med den investering om 25,2 MSEK till teckningskurs 10,07 kr/aktie som nyligen gjordes av en internationell fond i syfte att finansiera förvärvet av Solar-semi. En notering på Nasdaq Stockholm öppnar dörren till att i framtiden försöka attrahera ytterligare institutionella ägare i Obducat. I samband med den planerade noteringen på Nasdaq Stockholm avses också resurser investeras i ökad aktivitet inom Investor Relations och PR. Målet med detta är givetvis att öka bolagets synlighet och attraktivitet på kapitalmarknaden.

Obducat kommer dessutom arbeta vidare med den strategi som inleddes med förvärvet av Solar-semi. Som nämndes inledningsvis finns en tydlig trend att Obducats industriella kunder efterfrågar integrerade lösningar för hela litografiprocessen. För att vara konkurrenskraftig i framtiden kräver bolagets kunder helhetslösningar levererade av starka motparter. Obducat bedömer att bolaget redan idag är en sådan trovärdig motpart men har som mål att bli en ännu starkare aktör.

Nyemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bolagets aktiekapital ska ökas genom utgivande av nya A-aktier och nya B-aktier.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 11 januari 2016. Teckning av aktier ska ske under tiden 13 januari – 2 februari 2016. Vid full teckning i nyemissionen avses Obducat tillföras cirka 41 MSEK, före emissionskostnader.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid A-aktier ska berättiga till teckning av nya A-aktier och B-aktier ska berättiga till teckning av nya B-aktier. A-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare samt övriga intressenter till teckning.

Styrelsen ska bemyndigas att senast den [30 december 2015] fastställa (i) det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal aktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny aktie. Villkoren för de A-aktier som ges ut i emissionen ska vara identiska med villkoren för B-aktierna. Styrelsens beslut om villkor för emissionen enligt ovan kommer att meddelas genom pressmeddelande.

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

Bolagsstämma och preliminär tidplan för nyemissionen

Förslaget om nyemission föreläggs en extra bolagsstämma den 30 december 2015 enligt idag offentliggjord, separat kallelse.

30 december 2015               Extra bolagsstämma

7 januari 2016                     Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

8 januari 2016                     Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

11 januari 2016                   Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen

13 januari – 2 februari 2016                      Teckningsperiod

13 januari – 29 januari 2016                     Handel med teckningsrätter

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 december 2015, klockan 08.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com

 

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.