Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har idag beslutat om att förlänga det strategiska lån som togs upp i maj 2021 från Modelio Equity AB (publ). Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Vidare har styrelsen, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om emission av högst 8.500.000 teckningsoptioner.

Obducat har idag förlängt det lån som togs upp från Modelio Equity i maj 2021. Lånebeloppet som förlängs uppgår till 8,4 MSEK. Lånet ska återbetalas senast i mars 2023 eller, om så inte sker, helt eller delvis konverteras till B-aktier i bolaget genom kvittningsemission.

Styrelsen för Obducat har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, beslutat att ge ut högst 4.384.207 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO 15)  till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, har styrelsen för Obducat också, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut ytterligare högst 4.115.793 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO 15) till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna kommer att tilldelas bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 37-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner beslutas av styrelsen så snart teckningsoptionerna har registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB och kommer att meddelas så snart den är fastställd.

Avsikten är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på NGM. Ett prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras före första dag för handel.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.

Denna information är sådan som Obducat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl. 21.30 CET.