Obducat AB (publ) har ingått avtal om förvärv av det tyska företaget Solar-semi GmbH. Företaget är en ledande leverantör till mikro- och nanoelektronikindustrin. Förvärvet innebär att Obducat mer än fördubblar sin installationsbas, tredubblar sin omsättning och – inte minst – stärker sin redan ledande globala position inom nanoimprintlitografi. Köpeskillingen uppgår till motsvarande cirka 7,6 Mkr och erläggs dels genom kontant betalning, dels genom utgivande av konvertibler. Förvärvet delfinansieras genom en riktad emission av nya B-aktier. Beslut har även fattats om en mindre kvittningsemission av nya B-aktier.

Bakgrund och motiv

  • ”Förvärvet av Solar Semi ligger i linje med den strategi som vi i styrelsen beslutade om redan november 2013. Den innebär att vi ska komplettera vår nuvarande kärnkompetens med närliggande spetskompetens och produkter till nanoimprintlitografi”, säger Henri Bergstrand, Arbetande Ordförande för Obducat AB.

Solar-semi har en mycket stark position inom de expansiva områdena OLED- och LCD-displayer och är idag leverantör till ett stort antal globala kunder, till exempel Nasa, Infineon, Sumitomo, Omnisun och STMicroelectronics. Solar-semi har även en ytbeläggningsteknik som ligger i teknikens absoluta framkant.

  • ”Genom förvärvet av Solar-semi kan vi erbjuda en världsunik kombination av vår nanoimprintlitografi-teknik och den ytbeläggningsteknik som Solar-semi har. Våra teknologier kompletterar och stärker varandra och tillsammans får vi ett väsentligt starkare kunderbjudande. Tillsammans stärker vi vår ledande globala position”, säger Patrik Lundström, VD Obducat AB.

Solar-semi har en omsättning på cirka 55 Mkr och 30 anställda. Efter förvärvet kommer Obducat redan att under 2015 omsätta cirka 80 Mkr och ha 53 medarbetare. Solar-semi grundades 2009 men har en historik som sträcker sig tillbaka till 1994 då bolaget knoppades av från ett annat tyskt bolag. Solar-semi fokuserar på ytbeläggningsteknik och speciellt de expansiva områdena OLED- och LCD-displayer samt MEMS-teknik (Mikroelektromekaniska system).

  • ”Vår teknik kompletterar Obducats perfekt. Dessutom kommer vi att samordna områden som marknadsföring, försäljning och support. Tillsammans får vi ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande som svarar upp till kundernas behov av såväl tekniska som kostnadseffektiva lösningar”, säger Pirmin Muffler, VD för Solar-semi.

Med utgångspunkt i Obducats världsledande position inom nanoteknologi med särskilt fokus på NIL, har Obducat beslutat att komplettera existerande kärnkompetens med spetskompetens och produkter inom området ytbeläggning.

Mot bakgrund av den teknologiska utvecklingen kommer nanorevolutionen i ökad omfattning göra det möjligt att bygga in funktioner i ytskikt. Dessa funktioner kan skapas genom att material-sammansättningen i ytskiktet har en viss karaktär, genom att ytan struktureras och därigenom får en viss funktion eller genom att använda en kombination av specifikt material i ytskiktet som fysiskt struktureras med exempelvis NIL.

Nyckelkompetenserna för att klara av detta delas in i tre huvudkategorier;

  • Ytstrukturering (NIL) (Obducat Technologies huvudfokus).
  • Ytbeläggning (Spin coating, Spray coating, Wet processing, Inkjet) (Solar-semis huvudfokus).
  • Materialutveckling och framställning

Framstegen inom nanoteknologin gör det möjligt att utveckla och framställa nya material med designade funktioner för en mängd applikationsområden såsom;

  • Medicinska/biologiska (antibakteriella ytor, drug delivery, smarta sensorer för övervakning av hälsotillstånd).
  • Optiska funktioner (antifuktfunktion på glasögon, antireflex för kameralinser mm.).
  • Displayer/solceller (minska ljusförlusten i LCD/OLED skärmar, förbättra effektiviteten i solceller).

Innan förvärvet av Solar-semi kunde bolaget endast fokusera på applikationer för ytstrukturering. Genom förvärvet av Solar-semi breddas bolagets verksamhet på så sätt att i framtiden även kunna fokusera på applikationer med ytbeläggningslösningar.

Förvärvet förväntas slutföras i slutet av november 2015.

Finansiering av förvärvet mm

Den överenskomna köpeskillingen för Solar-semi uppgår till 811.000 EUR, motsvarande cirka 7,6 Mkr och erläggs dels genom kontant betalning, dels genom utgivande av konvertibler.

Konvertibelt lån

Styrelsen har idag beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, att ta upp ett konvertibelt lån om cirka 3,5 Mkr genom utgivande av konvertibler. Det konvertibla lånet kan konverteras till B-aktier i Obducat. Rätt att teckna konvertiblerna ska endast tillkomma Wild Holding GmbH och MP Technology GmbH, ägare till samtliga aktier i Solar-semi, med betalning genom överlåtelse av aktier i Solar-semi. Konvertiblerna ges ut till en kurs motsvarande 100 procent av det konvertibla lånets nominella belopp.

Det konvertibla lånet löper med en årlig ränta om fem procent och förfaller till betalning den 8 december 2017, i den mån det inte konverterats dessförinnan. Konverteringskursen uppgår till 10,07 kronor för tiden fram till och med den 25 november 2016 och 10,57 kronor för tiden fram till och med den 24 november 2017. Den initiala konverteringskursen motsvarar teckningskursen i nyemissionerna nedan. Konvertibelvillkoren innehåller sedvanliga bestämmelser om omräkning av konverteringskursen vid vissa bolagshändelser, till exempel nyemission.

Konvertibelemissionen är villkorad av att förvärvet av Solar-semi slutförs.

Riktad nyemission

Styrelsen har vidare beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att ge ut 2.500.000 nya B-aktier. Teckningskursen uppgår till 10,07 kronor per aktie, vilket innebär att Obducat tillförs cirka 25,2 Mkr, före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas dels för att erlägga den kontanta delen av köpeskillingen för Solar-semi, dels för allmänna rörelsekapitaländamål.

De nya aktierna ges ut till den internationella fonden GFG Fund Sicav Global Medium Risk. Teckningskursen för de nya aktierna har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittliga stängningskursen för Obducats B-aktie på NGM Equity under de 30 handelsdagarna före styrelsens emissionsbeslut samt en rabatt om 7,5 procent. Teckningskursen bedöms vara marknadsmässig.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att det anses till fördel för Obducat och dess aktieägare att bredda aktieägarbasen samt att utnyttja möjligheten att snabbt och på fördelaktiga villkor anskaffa kapital till bolaget. Obducats styrelse anser att nyemissionen, som är nödvändig för att kunna genomföra förvärvet av Solar-semi, kommer att skapa ytterligare värde för samtliga aktieägare i Obducat.

Ett prospekt avseende upptagande till handel av de nya B-aktierna kommer att offentliggöras inom kort.

Kvittningsemission

Styrelsen har slutligen beslutat, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att ge ut 125.000 nya B-aktier till Avalon Capital AG.

Obducat har anlitat Avalon Capital som finansiell rådgivare i samband kapitalanskaffningen för finansieringen av förvärvet av Solar-semi. De nya aktierna ska betalas genom kvittning av halva Avalon Capitals fordran på Obducat med anledning av de finansiella tjänster som därvid tillhandahållits. Teckningskursen är densamma som i den riktade nyemissionen ovan.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i denna del är huvudsakligen att det anses till fördel för Obducat och dess aktieägare att, givet bolagets likviditetssituation, betala delar av arvodet för Avalon Capitals tjänster i form av nya B-aktier.

Utspädning mm

Genom utgivandet av 2.625.000 nya B-aktier enligt ovan ökar Obducats aktiekapital med 2.625.000 kronor, från 22.443.565 kronor till 25.068.565 kronor. Antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 25.068.565, varav 773.466 A-aktier och 24.295.099 B-aktier.

Vid konvertering av det konvertibla lånet enligt ovan till den initiala konverteringskursen om 10,07 kronor per aktie, kommer ytterligare 347.092 nya B-aktier att tillkomma, motsvarande cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier i Obducat.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 november 2015, klockan 17.50.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Bolagets nanoimprintlitografi (NIL) -system är ett användarvänligt imprintsystem. NIL-tekniken möjliggör replikering av ytterst exakta strukturer i mikro- och nanostorlek. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com

Om Solar-semi

Solar-semi GmbH, med säte i Radolfzell i Tyskland, utvecklar, producerar och säljer på global basis maskiner för användning i produktion och utveckling inom halvledar- och närbesläktade industrier såsom exempelvis LCD, OLED och MEMS. Bolagets produktportfölj omfattar såväl mindre halvautomatiserade maskiner för processutveckling som fullautomatiserade maskiner för produktionsändamål. Läs mer på www.solar-semi.com