Sammanfattning

* Styrelsen i Obducat AB (publ) (”Bolaget”) föreslår en företrädesemission av preferensaktier om cirka 80 MSEK, före emissionskostnader.
* Företrädesemissionen föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 28 november 2016.
* Fullständiga villkor för emissionen kommer att meddelas senast den 25 november 2016.
* Försäljning under 2016 har varit betydligt lägre än förväntat på grund av fördröjd orderingång.
* Emissionslikviden ska användas till att fullfölja pågående marknadssatsningar, finansiera rörelsekapital till följd av fördröjd orderingång samt planerad produkt- och teknikutveckling.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Bakgrund och motiv

Obducat utvecklar och levererar innovativa teknologier och produkter med fokus på processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer samt beläggning av ytor med olika material. Obducats produkter och tjänster riktar sig i första hand till företag inom LED- (lysdioder), biomedicinska-, display-, MEMS- (mikro elektromekaniska system), datalagrings-, halvledar- och solcellsindustrierna.

En förstärkt kapitalbas kommer ge möjligheter att fullfölja pågående investeringar i såväl utökad marknadsbearbetning som planerad produkt- och teknikutveckling. Vidare bedöms Bolaget också att kunna möta de krav som finns för att genomföra noteringen på Nasdaq Stockholm som tidigare meddelats.

Förseningar i orderingången

Obducats försäljning under 2016 har varit betydligt lägre än förväntat liksom för branschen i övrigt. Flera förväntade kundorder från försvarsindustrin och LED-industrin har drabbats av väsentliga förseningar. Därtill har LED-industrin, såväl i som utanför Kina, förhållit sig avvaktande på grund av bl.a. oklarheter kring statsstödsregler i Kina. Tecken finns på att investeringsviljan ökar som en följd av förbättrad lönsamhet bland LED-bolagen samt signaler om en ökad förvärvsvilja i branschen.

Under det tredje kvartalet 2016 har det emellertid skett en viss återhämtning i orderingången. Ett flertal order är i dagsläget fortsatt fördröjda i den administrativa processen hos kunderna – särskilt order relaterade till försvarsindustrin – men Obducat förväntar sig att ytterligare några av dessa ska komma på plats innan årsskiftet.

Obducats målsättning för 2016 är, som tidigare meddelats, att nå en orderingång om minst 80 MSEK. Bolaget har en fortsatt positiv syn på marknadsutvecklingen för resterande del av innevarande år samt för 2017.

Obducat har sänkt personalkostnaderna med cirka 5 MSEK på årsbasis under det tredje kvartalet 2016, med full effekt under det första kvartalet 2017.

Den försenade orderingången påverkar såväl resultat som kassaflöde negativt under 2016. Detta i kombination med den rörelsekapitaluppbyggnad som följer av en förväntad försäljningsökning – samt investeringar i utökad marknadsbearbetning och planerad produkt- och teknikutveckling – leder sammantaget fram till att Bolaget behöver stärka sin kapitalbas genom emission av preferensaktier, vilket bedöms komma att återge Bolaget en god finansiell ställning.

Positiv bedömning av orderingången

Intensifieringen av försäljningsaktiviteterna mot LED-industrin och de signaler Obducat fått om kundernas investeringsplaner leder fram till en klart positiv bedömning av orderingången avseende Sindresystem för LED-tillverkning. Enbart i Kina bedömer Obducat att marknadspotentialen uppgår till ca 50 NIL-system motsvarande Sindre 400 under de kommande tre åren. Potentialen enbart på den kinesiska marknaden uppgår därmed till ca 500 MSEK och varje Sindre 400 kan vid full produktion generera ca 3 MSEK i årliga intäkter från förbrukningsvaror och service. Enligt Bolagets bedömning kommer Kina att stå för knappt hälften av världsmarknaden 2019.

Ny produkt: Eitre Large Area

Aktivitetsnivån hos kunderna inom applikationer relaterade till nanoimprint för stora substrat fortsätter att öka. Applikationerna sträcker sig bortom display och solceller till exempelvis ”smart glas”. Obducat kommer inom kort att presentera det nyutvecklade NIL-systemet ”Eitre Large Area”, vilket kommer att göra det möjligt för Obducat att flytta fram positionerna i pågående kundprojekt avseende litografilösningar för stora substrat, vilket lägger grunden för de förväntade kommersiella framstegen. Potentialen är enligt Bolagets bedömning fortsatt stor och förväntas materialiseras i första order under 2017.

Arbete pågår för en utökad etablering i Asien med målet att kraftigt öka försäljningen i regionen. Genom att öka sälj- och supportresurserna lokalt i Asien kan Bolaget effektivt möta den förväntade ökningen i ordervolym. En förstärkt lokal närvaro är ett krav flera industriella kunder ställer vid diskussioner med Bolaget.

Obducat har trots den tuffa utvecklingen under 2016 ändå genomfört stora delar av den plan som kommunicerades i samband med nyemissionen under 2015. Utöver framtagandet av Eitre Large Area har Bolaget också fullföljt sina åtaganden inom de externt finansierade projekten som samtliga bidrar till utveckling av Bolagets teknik- och processkunskap. Därutöver ingår Bolaget i ett nytt konsortium som är finansierat av EU:s nya ramprogram Horizon 2020 med fokus på utveckling av högeffektiva solceller som integreras i byggnadsfasader. Under andra kvartalet inledde Bolaget en revidering av produktplattformen avseende system för våtprocessning med syftet att förbättra lönsamheten för dessa produkter, vilket förväntas börja ge resultateffekt 2017.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av preferensaktier av serie A och serie B. Emissionen avses omfatta cirka 80 MSEK, före emissionskostnader. Rätt att teckna nya preferensaktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid A-aktier ska berättiga till teckning av nya A-preferensaktier och B-aktier ska berättiga till teckning av nya B-preferensaktier (primär företrädesrätt). A-preferensaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-preferensaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Teckning av B-preferensaktier kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Preferensaktierna (oavsett serie) ska ha företrädesrätt framför övriga aktier i bolaget till en årlig utdelning om sju procent av preferensaktiernas genomsnittliga teckningskurs, jämnt fördelat på halvårsvisa utbetalningar. Avstämningsdag för de halvårsvisa utbetalningarna ska vara sista vardagen i juni och december varje år, med första avstämningsdag i juni 2017. Under förutsättning att full utdelning lämnats på preferensaktierna i enlighet med bolagsordningens bestämmelser ska samtliga preferensaktier omvandlas till A- respektive B-aktier efter årsstämman år 2021.

 

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 5 december 2016. Teckning av preferensaktier ska ske under tiden 7 – 21 december 2016. Sista dag för handel i Obducat-aktien inklusive rätt att delta i nyemissionen är den 1 december 2016.

Styrelsen ska senast den 25 november 2016 fastställa (i) det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, (ii) det högsta antal preferensaktier som ska ges ut samt (iii) det belopp som ska betalas för varje ny preferensaktie. De slutliga emissionsvillkoren kommer att meddelas genom pressmeddelande omkring den 25 november 2016.

Styrelsens förslag om nyemissionen föreläggs en extra bolagsstämma den 28 november 2016. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande.

Preliminär tidplan för nyemissionen

senast 25 november 2016                           Offentliggörande av villkor för emissionen

28 november 2016                                     Extra bolagsstämma

1 december 2016                                       Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 december 2016                                       Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

5 december 2016                                       Avstämningsdag för rätt att med företrädesrätt delta i emissionen

7 december –

21 december 2016                                      Teckningstid

7 december –

19 december 2016                                      Handel med teckningsrätter

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

 

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 16.10 CET.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com