EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Sammanfattning

  • Styrelsen i Obducat AB (publ) ("Bolaget") föreslår att bolagsstämman beslutar om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner, inom ramen för så kallade units, om cirka 32,5 MSEK.
  • Bolaget har ingått avtal om emissionsgaranti för företrädesemissionen vilken omfattar 80 procent av emissionslikviden, motsvarande cirka 26 MSEK.
  • Styrelsen föreslår vidare ett återköpserbjudande avseende Bolagets preferensaktier, varigenom preferensaktierna frivilligt byts mot nyemitterade stamaktier i Bolaget.
  • Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigade för styrelsen att besluta om en s.k. övertilldelningsemission avseende företrädesemissionen om ytterligare högst cirka 3,2 MSEK.  
  • Styrelsens förslag, som även inkluderar ändringar av Bolagets bolagsordning, föreläggs en extra bolagsstämma för beslut den 25 november 2019.
  • Den kraftiga ökningen av orderingången för 2018 skapade behov av ett större rörelsekapital. Styrelsen har därför arbetat med att finna en långsiktig lånebaserad finansieringslösning för Bolagets rörelsekapitalsbehov men aktiviteterna har ännu inte lett till önskat resultat.
  • Avbeställning från en kinesisk kund orsakar uteblivet kassaflöde och intäkter samtidigt som redan erhållna leveranser från leverantörer skapar en oplanerad kapitalbindning.
  • Effekterna av handelskriget mellan USA och Kina har påverkat orderingången negativt för 2019.
  • Industrins förväntningar är att 2020 kommer att innebära en återhämtning med fortsatt tillväxt mot en ny "all time high" 2023 enligt branschbedömare.
  • Emissionslikviden kommer primärt att användas till finansieringen av Bolagets rörelsekapitalsbehov men även till att möjliggöra genomförandet av vissa prioriterade aktiviteter i den strategiska planen Bolaget har för perioden 2018-2020.

Bakgrund och motiv

Den kraftiga ökningen av orderingången under 2018, som totalt uppgick till ca 100 MSEK, har bevisat att Obducats produkt- och teknikportfölj har hög relevans på marknaden och att det bredare kommersiella genombrottet har påbörjats. Utmaningen med den kraftiga ökningen av orderingången är det ökade rörelsekapitalbehovet som uppstått. Styrelsen har arbetat med att försöka säkerställa en långsiktig lånebaserad finansieringslösning men aktiviteterna har ännu inte lett till önskat resultat.

Avbeställningen från den kinesiska kund, som redogörs för i tidigare idag publicerad delårsrapport, orsakar uteblivet kassaflöde och intäkter under fjärde kvartalet i år. Samtidigt har Bolaget redan erhållit del av leveranserna från sina leverantörer vilket skapar en oplanerad kapitalbindning. Information från kunden indikerar att ny ägare kommer att ta över, vilken avser att återstarta projektet. Bolaget väljer av försiktighetsskäl att betrakta projektet som avslutat till dess att ny överenskommelse nåtts avseende återstarten. Därmed ingår inte det förväntade kassaflödet och intäkterna från denna order i underlaget för Bolagets bedömning av likviditetssituationen.      

Orderingången hitintills för 2019 är väsentligen lägre än förväntat. Ett flertal orders har inte materialiserats i enlighet med kundernas kommunicerade tidplaner. Fördröjningarna är i flertalet fall en konsekvens av den efterfrågenedgång som handelskriget mellan USA och Kina har bidragit till och som huvudsakligen drabbar Bolagets kunder inom elektronik och halvledarindustrin. Bolaget kan konstatera en ökning av aktivitetsnivån hos kunderna mot slutet av det tredje kvartalet vilket förväntas leda till affärsavslut i fjärde kvartalet avseende ett flertal av de utestående offerterna. Detta positiva tecken förväntas vara inledningen på den återhämtning som branschbedömare ser för 2020 och som bedöms leda fram till fortsatt tillväxt mot en ny "all time high" 2023.

Det är viktigt att Bolaget har förutsättningarna att kunna växa med den förväntade återhämtningen samtidigt som planerade investeringar i förstärkning av försäljningsorganisationen, produktutveckling samt uppbyggnad av pilotproduktionslinje i Lund ska kunna genomföras enligt plan.

Mot bakgrund av Bolagets nuvarande situation, förväntan om marknadsåterhämtning under 2020, den långsiktigt positiva marknadspotentialen för Bolaget samt behovet av att med kontinuitet genomföra planerade investeringar är det styrelsens bedömning att den planerade företrädesemissionen är bästa vägen framåt för Bolaget. Styrelsen vill därigenom ge nuvarande aktieägare möjligheten att delta i finansiering av Bolaget när de första större stegen nu är tagna in i det kommersiella genombrottet. Vidare föreslår styrelsen ett återköp av egna preferensaktier i syfte att förbättra bolagets kapitalstruktur, vilket förbättrar förutsättningarna för att nå långsiktigt bra finansiella lösningar för Bolaget.

Emissionslikviden avses primärt att användas till finansieringen av Bolagets rörelsekapitalsbehov, men även till att möjliggöra genomförandet av planerade investeringar samt till att återbetala nuvarande bryggfinansiering.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av stamaktier och teckningsoptioner om cirka 32,5 MSEK, före emissionskostnader.

De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (units). Rätt att teckna units ska tillkomma Bolagets aktieägare, oavsett aktieslag, varvid aktieägare erhåller så kallade uniträtter för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) respektive serie B (UR B). 30 UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av fem stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner av serie 2019:A). 30 UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av fem stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner av serie 2019:B). A-units som inte tecknas med teckningsrätter ska inte ges ut. B-units som inte tecknas med teckningsrätter ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Teckning av units kan även ske utan teckningsrätter i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 2 december 2019. Teckning av aktier ska ske under tiden 3 december – 17 december 2019. Det belopp som ska betalas för varje unit uppgår till 9,25 SEK, oavsett serie, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 1,85 SEK. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Teckningsoptionerna ska berättiga till teckning av nya aktier i Bolaget, av respektive serie, under perioden 14 – 25 september 2020. Teckningskursen ska uppgå till motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under de trettio handelsdagar som omedelbart föregår den 7 september 2020, med en rabatt om tjugo procent.

Bolaget har ingått garantiavtal med Modelio Equity AB och Hexamo AB om totalt cirka 26 MSEK, avseende de B-units som ges ut i företrädesemissionen, motsvarande cirka 80 procent av företrädesemissionen (cirka 82,5 procent av de B-units som ges ut i företrädesemissionen). För emissionsgarantin utgår en sedvanlig garantiprovision om 10 procent av det garanterade beloppet.

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar om ett emissionsbemyndigade för styrelsen att besluta om en s.k. övertilldelningsemission om ytterligare högst cirka 3,2 MSEK. Sådan emission ska endast ske för att kunna tillgodose de intressenter som anmäler sig för teckning av units i företrädesemissionen utan att erhålla tilldelning. Villkoren i en sådan emission ska vara desamma som i företrädesemissionen.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

25 november 2019                                     Extra bolagsstämma

28 november 2019                                     Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

29 november 2019                                     Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

2 december 2019                                       Avstämningsdag för rätt att med företrädesrätt delta i emissionen

3 – 17 december 2019                                Teckningsperiod                   

3 december – 13 december 2019                 Handel med teckningsrätter                                      

Återköpserbjudande avseende Bolagets preferensaktier och riktad nyemission

Styrelsen föreslår vidare att den extra bolagsstämman beslutar om ett återköpserbjudande avseende Bolagets preferensaktier, varigenom preferensaktierna frivilligt byts mot nyemitterade stamaktier i Bolaget.

Återköpet förutsätter och är villkorat av att preferensaktieägare samtidigt med anmälan om försäljning av preferensaktier i enlighet med förvärvserbjudandet tecknar stamaktier i Bolaget. Det belopp till vilket preferensaktier återköps, 3,15 kronor per aktie, ska i sin helhet utnyttjas som betalning vid teckning av de nya stamaktierna. Ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att teckna cirka 1,7 stamaktier av serie A för varje preferensaktie och ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att teckna cirka 1,7 stamaktier av serie B för varje preferensaktie, varvid avrundning i förekommande fall ska ske nedåt till ett helt antal aktier.

Anmälningsperioden för erbjudandet löper under tiden 3 december – 17 december 2019.

De preferensaktier som Bolaget förvärvar i återköpserbjudandet kommer att dras in genom minskning av aktiekapitalet.

Bolagsstämma mm

Styrelsens förslag enligt ovan föreläggs en extra bolagsstämma den 25 november 2019 för beslut. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs idag genom separat pressmeddelande. Med anledning av styrelsens förslag enligt ovan föreslår styrelsen även att bolagsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning såvitt avser gränserna för antalet aktier i Bolaget.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen, återköpserbjudandet och den riktade emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs med anledning härav.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper i Obducat AB (publ) och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det prospektet som kommer att offentliggöras före inledningen av teckningsperioden i företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

Inga aktier, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") lämnas inget erbjudande till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen ("EU") kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen"). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.15 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef:: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.