Högsta domstolen beslutade den 21 juni 2012 att inte meddela prövningstillstånd för den överklagan av hovrättens beslut i mål avseende deltagande i ackordsförhandling som inlämnades den 4 juni 2012. Högsta domstolen meddelar därmed att hovrättens beslut står fast.

Därmed vinner tingsrättens beslut, fattat den 3 april 2012, laga kraft vilket innebär att rekonstruktionen i Obducat AB upphör och att bolaget återgår till normal drift. Som tidigare meddelats fastställdes ackordsnivån genom tingsrättens beslut till 25%. Utbetalning av ackordslikviden, som motsvarar ca        3 MSEK, skall ske 60 dagar efter det att tingsrättens beslut vunnit laga kraft vilket är den 20 augusti 2012.

Vidare, som en konsekvens av att tingsrättens beslut om offentligt ackord vinner laga kraft kommer de efterställda konvertibellånen 2008/2011 samt 2011/2014 att skrivas av då återbetalning inte längre är möjlig i enlighet med lagen om företagsrekonstruktion.

Ackordet medför en positiv påverkan på det egna kapitalet med cirka 25 MSEK.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2012, klockan 15:45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com