(NGM:OBDU B) Obducats konvertibelemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare samt innehavare av teckningsoptioner 2009/2011, 2009/2012 och konvertibler 2008/2011 är nu avslutad. Bolaget kommer genom emissionen att tillföras 11,7 MSEK kontant före emissionskostnader. Vidare har 0,7 MSEK av konvertibellån 2008/2011 kvittats mot konvertibler i det nya lånet 2011/2014. Obducat måste nu vidta åtgärder för att på annat sätt åtgärda bolagets ansträngda finansiella situation.
De nya konvertiblerna beräknas handlas på NGM med första handelsdag i början av mars 2011, förutsatt att erforderlig registrering då skett hos Bolagsverket och Euroclear.

Utfallet av emissionen är tyvärr otillräckligt för att åtgärda bolagets ansträngda likviditetssituation, som beskrivs i delårsrapporten för det tredje kvartalet 2010. Mot bakgrund av ovanstående avser styrelsen att inom några dagar sammankalla en extra bolagsstämma, att hållas i mars 2011. Styrelsen avser att föreslå stämman att i huvudsak fatta följande beslut: 

i.	Bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med möjlighet till avvikelse från aktieägarnas samt konvertibelinnehavare 2011/14 företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i bolaget. Syftet är att möjliggöra för styrelsen att, snarast möjligt, på ett snabbt och flexibelt sätt anskaffa ytterligare nödvändigt kapital för finansiering av verksamheten. Vid utnyttjande av bemyndigandet ska teckningskursen och övriga villkor vara marknadsmässiga, med beaktande av bolagets ansträngda finansiella situation.
ii.	Minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning i syfte att sänka aktiernas kvotvärde. Förslaget avses innebära att så stor del som möjligt av bolagets ansamlade förlust används för minskning av aktiekapitalet. Skälet är att nuvarande kvotvärde begränsar bolagets möjligheter att anskaffa ytterligare nödvändigt kapital. I anslutning till förslaget om minskning av aktiekapitalet avses också föreslås en justering av gränserna i bolagets bolagsordning 

Bolaget avser att inom kort framställa ansökan om företagsrekonstruktion för dotterbolagen Obducat Technologies AB och Obducat Camscan Ltd. Moderbolaget Obducat AB (publ) samt vilande dotterbolag  i koncernen är inte föremål för sådan ansökan.

NGM har meddelat bolaget att handeln i bolagets värdepapper kommer att observationsnoteras tills vidare. Obducat har för sin del uttryckt önskemål om ett längre handelsstopp då osäkerheten om bolagets finansiella situation är sådan att tillräcklig information för närvarande inte kan ges om Obducat och att fortsatt handel kan skada investerarnas intressen. Detta önskemål har emellertid avvisats av NGM.

 
Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 februari 2011, klockan 13:05.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45
Om Obducat AB
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com