Företrädesemissionen av units i Obducat med företrädesrätt för bolagets aktieägare har nu avslutats. Den preliminära sammanräkningen visar att emissionen tecknades till cirka 78 procent, varav 81 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 19 procent utan stöd av teckningsrätter.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas ut.

Obducat går för tillfället igenom ett antal intresseindikationer avseende teckning utan stöd av teckningsrätter i emissionen. Slutligt emissionsutfall kommer att meddelas inom kort, efter avslutad genomgång.

Den teckning av units som hittills slutförts innebär att Obducat tillförs cirka 16 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med cirka 2,9 MSEK från cirka 18,7 MSEK till cirka 21,6 MSEK. Antalet A-aktier ökar med 127.219 från 646.247 till 773.466 samt antalet B-aktier ökar med 2.784.980 från 18.057.940 till 20.842.920 aktier, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår till 21.616.386 efter registrering hos Bolagsverket. Aktierna berättigar till sammanlagt 28.577.580 röster.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014, klockan 18.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG