Som tidigare meddelats har företrädesemissionen av units i Obducat avslutats. Efter den slutliga genomgången av inkomna anmälningar för teckning utan stöd av teckningsrätter konstateras att B-units tecknades till 100 procent, medan A-units tecknades till 98,4 procent i emissionen. Emissionen har därmed tecknats till 99,95 procent. Sammantaget tecknades 63 procent av emissionen med stöd av teckningsrätter och 37 procent utan stöd av teckningsrätter.

Kompletterande besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att skickas ut inom kort. Handel i tecknade aktier och optioner beräknas starta inom cirka två veckor.

Genom det positiva utfallet i emissionen har bolaget säkrat sin finansiering för mer än 12 månader framöver.

Inom ramen för emissionen har Obducats styrelse och ledning (inkl. ENI) direkt och via kapital- och pensionsförsäkringar tecknat 127.219 A-units och 456.688 B-units vilket motsvarar 15,6 procent av emissionen.

Emissionen innebär att Obducat tillförs cirka 20,6 MSEK före emissionskostnader. Aktiekapitalet ökar därigenom med cirka 3,7 MSEK från cirka 18,7 MSEK till cirka 22,4 MSEK. Antalet A-aktier ökar med 127.219 från 646.247 till 773.466 och antalet B-aktier ökar med 3.611.588 från 18.057.940 till 21.669.528, vilket sammantaget medför att antalet utestående aktier uppgår till 22.442.994 efter registrering hos Bolagsverket. Därtill kommer 127.219 A-optioner och 3.611.588 B-optioner efter registrering hos Bolagsverket. Aktierna berättigar till sammanlagt 29.404.188 röster.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2014, klockan 08.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.