Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2012. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ )

Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 finns två upplysningar av särskild betydelse.

Upplysning av särskild betydelse

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på skrivningen i förvaltningsberättelsen avseende att årsredovisningen är upprättad enligt fortlevnadsprincipen men att bolaget vid avlämnandet av årsredovisningen inte har en säkerställd finansiering för den kommande tolvmånadersperioden. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Anmärkning

Under 2012 har skatter och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid.  Bolaget har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen.

 

Malmö den 26 april 2013

 

Obducat AB (publ)

Styrelsen

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 april 2013, klockan 16:30.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com