Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2013. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ )

Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 finns en upplysning av särskild betydelse.

 

Anmärkning

Under 2013 har skatter och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Bolaget har därmed ej fullgjort sina skyldigheter enligt skatteförfarandelagen.

 

Malmö den 28 april 2014

 

Obducat AB (publ)

Styrelsen

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och / eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2014, klockan 23.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com