Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2020. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.

Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2020 finns upplysningar av särskild betydelse.

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

"Koncernen har gjort en simulering avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod vilken baseras på nuvarande orderstock, pågående EU finansierade FoU projekt samt finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång. Mot bakgrund av den stora osäkerheten som skapas till följd av Coronasituationen och den eventuella negativa påverkan det kan få på kundernas investeringsförmåga, och det faktum att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information Koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas planer på beställning av system, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. Det kan därmed komma att behövas likviditetstillskott inom kommande 12 månader och det är Koncernens nuvarande bedömning att sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift."

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift:

Jag vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsens avsnitt "Finansiering, likviditet och fortsatt drift" samt avsnittet "Väsentliga händelser efter balansdagen" och not 32 i årsredovisningen, som anger att bolaget inte kan utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en osäkerhetsfaktor för bolagets fortsatta drift och att bolaget kan vara beroende av likviditetstillskott inom kommande 12 månader. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i Förvaltningsberättelsen och i not 32, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Anmärkning ur revisionsberättelsen:

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

 

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 08:00 CET.
 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38 
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.