Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 finns upplysningar av särskild betydelse.

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

" Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående EU finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Vid tidpunkten för upprättandet av den förväntade likviditetsutvecklingen i samband med avgivandet av denna årsredovisning har även hänsyn tagits till teckningsoptionsprogrammet som faller till inlösen i april 2022. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på marknadsförutsättningarna för Koncernen. Detta faktum sammantaget med att simuleringen av likviditetutvecklingen bland annat baseras på förväntade orders, vilka bedöms med utgångspunkt i den information koncernen vid varje given tidpunkt har om kundernas investeringsplaner, kan Koncernen inte utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en väsentlig osäkerhetsfaktor för Koncernens fortsatta drift. I en sådan händelseutveckling kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader men det är Koncernens nuvarande bedömning att ett sådant likviditetstillskott går att anordna vilket gör att Koncernen därmed tar ställning för fortsatt drift."

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift:

Jag vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsens avsnitt "Finansiering, likviditet och fortsatt drift" samt avsnittet "Väsentliga händelser efter balansdagen" och not 31 i årsredovisningen, som anger att bolaget inte kan utesluta att likviditetsutvecklingen kan bli en osäkerhetsfaktor för bolagets fortsatta drift och att bolaget kan vara beroende av likviditetstillskott inom kommande 12 månader. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i Förvaltningsberättelsen och i not 31, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Anmärkning ur revisionsberättelsen:

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 19:30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.