Prospektet avseende den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 12 mars 2014 finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.obducat.com ( https://www.obducat.com ) , samt på www.mangold.se. Prospektet finns också tillgängligt på bolagets kontor, adress Scheelevägen 2, 223 63 Lund samt kan erhållas kostnadsfritt från bolaget via telefon 046-10 16 00. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga hos bolaget enligt ovan.

Vänligen uppmärksamma att följande formulering finns med i prospektet angående framtidsutsikter:

”Genombrottsordern från LED-tillverkare var en viktig inledning på 2014 som bekräftar bolagets ledande position. Obducat har som målsättning att under året säkra flera order avseende SINDRE®-system vilket innebär att bolaget förväntar sig en successivt ökad omsättningstakt under 2014 och framöver. Bolaget planerar ett flertal offensiva åtgärder för att intensifiera marknadsbearbetningen och därmed kunna säkra en hög marknadsandel för NIL-teknik till LED-industrin. Bolaget räknar även med att säkra fler projekt inom de applikationer som ryms inom Emerging Markets. Sammantaget förväntas detta leda till en lönsam tillväxt under de kommande åren med ökande vinstmarginaler med början på 15 procent år 2016”.

En broschyr med företagsinformation och emissionvillkoren i korthet samt vidhängande emissionshandlingar kommer att distribueras till bolagets aktieägare eller deras respektive företrädare.

_________________

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga uniträtter, betalda tecknade units, units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 mars 2014, klockan 17.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Lund. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.