Styrelsen i Obducat AB (publ) har fastställt teckningskurs och vissa andra villkor för den nyemission som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 30 december 2015.

* Teckningskursen uppgår till 8,20 kronor per aktie.
* Innehav av 5 (fem) befintliga aktier berättigar till teckning av 1 (en) ny aktie.

Styrelsens fastställande av villkoren innebär att bolagets aktiekapital genom nyemissionen ökas med högst 5.013.714 kronor samt att högst 5.013.714 nya aktier ges ut, varav 154.694 nya A-aktier och 4.859.020 nya B-aktier. Vid full teckning tillförs Obducat cirka 41,1 miljoner kronor, före emissionskostnader.

För övriga emissionsvillkor och ytterligare information om företrädesemissionen, se Obducats pressmeddelande den 8 december 2015.

Preliminär tidplan

30 december 2015                    Extra bolagsstämma för beslut om emissionen

7 januari 2016                           Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

8 januari 2016                           Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

11 januari 2016                         Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen

13 januari – 2 februari 2016     Teckningsperiod

13 januari – 29 januari 2016     Handel med teckningsrätter

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 december 2015, klockan 08.00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.