Styrelsen för Obducat AB (publ) (”Obducat”) offentliggör idag de slutliga villkoren för företrädesemissionen av nya preferensaktier om cirka 85,7 MSEK som föreläggs extra bolagsstämman för beslut den 28 november 2016.

* Teckningskursen uppgår till 2,85 kronor per preferensaktie (oavsett serie).
* Innehav av en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny preferensaktie.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Villkor för företrädesemissionen

Per avstämningsdagen den 5 december 2016 ska varje befintlig aktie av serie A i bolaget berättiga till teckning av en ny A-preferensaktie och varje befintlig aktie av serie B i bolaget berättiga till teckning av en ny B-preferensaktie. A-preferensaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska inte ges ut. B-preferensaktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning. Teckning av B-preferensaktier kan även ske utan företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Teckningskursen uppgår till 2,85 kronor per ny preferensaktie (oavsett serie). Genom företrädesemissionen kommer Obducats aktiekapital att ökas med högst 30 082 276 kronor genom utgivande av högst 30 082 276 nya preferensaktier, varav högst 928 157 A-preferensaktier och högst 29 154 119 B-preferensaktier.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Obducats pressmeddelande den 28 oktober 2016. Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Obducat kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

Preliminär tidplan

28 november 2016                                     Extra bolagsstämma

 

1 december 2016                                       Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter

 

2 december 2016                                       Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter

 

5 december 2016                                       Avstämningsdag för rätt att med företrädesrätt delta i emissionen

 

7 december –

21 december 2016                                      Teckningstid

 

7 december –

19 december 2016                                      Handel med teckningsrätter

 

Rådgivare

Obducat har anlitat Evli Bank som finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de värdepapper som ges ut i företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG (”Prospektdirektivet”) eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till ”kvalificerade investerare” (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Order”), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Order (gemensamt benämnda “relevanta personer”). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2016 kl. 08:30 CET.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Ursula Hultkvist Bengtsson, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0709-13 12 36

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com