Teckningsperioden i den företrädesemission i Obducat som beslutades av extra bolagsstämma den 30 december 2015 löpte ut den 2 februari 2016. En preliminär sammanräkning visar att hittills inkomna teckningsanmälningar omfattar cirka 88 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 41 MSEK, före emissionskostnader.

Henri Bergstrand, styrelseordförande kommenterar:

Vi är mycket nöjda med det preliminära utfallet i emissionen och det intresse som aktieägarna och övriga investerare visar för Obducat. Emissionslikviden är en viktig finansiering i det arbete som nu pågår i de båda dotterbolagen, Obducat Technologies AB och Solar-semi GmbH, vilket främst avser intensifierad marknadsbearbetning och investeringar i nödvändiga produktionsresurser.

Obducats styrelse har, i enlighet med beslutet från den extra bolagsstämman, beslutat att förlänga teckningsperioden i emissionen till och med fredagen den 12 februari 2016. Teckning under den förlängda teckningsperioden, såväl med som utan företrädesrätt, sker på det sätt som anges i prospektet avseende nyemissionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.obducat.com, samt på bolagets kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund. Prospektet kan också beställas från Obducat på telefon 046-10 16 00.

Motivet till förlängningen är att Obducat för tillfället går igenom ett antal intresseindikationer avseende teckning utan stöd av teckningsrätter i emissionen. Slutligt emissionsutfall kommer att meddelas kort efter den förlängda teckningsperiodens slut.

 

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering. Emissionen riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien; (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19 (5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (i dess nuvarande lydelse); eller (iii) andra personer till vilka den lagligen kan riktas.

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 februari 2016 klockan 08.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com