Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har idag beslutat att uppta ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital samt, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat om en emission av högst 14.583.799 teckningsoptioner.

Obducat har idag upptagit ett strategiskt lån om 10 MSEK från Modelio Equity AB (publ). Lånet ska återbetalas senast om tolv månader eller, om så inte sker, helt eller delvis konverteras till B-aktier i bolaget genom kvittningsemission. Styrelsen för Obducat har vidare, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande och som en del av överenskommelsen med Modelio Equity, beslutat att ge ut högst 7.567.216 teckningsoptioner av serie 2021/2022 till Modelio Equity. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april -15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022, dock högst 1,60 kronor och lägst aktiens kvotvärde.

För att kompensera bolagets aktieägare för den potentiella utspädning som ovanstående teckningsoptioner kan resultera i, har styrelsen för Obducat också, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att ge ut högst 7.016.583 till bolagets aktieägare, på samma villkor som de teckningsoptioner som ges ut till Modelio Equity. Teckningsoptionerna kommer att tilldelas bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 20-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till en teckningsoption. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner är den 28 maj 2021.Avsikten är att teckningsoptionerna ska tas upp till handel på NGM. Ett prospekt avseende upptagande till handel av teckningsoptionerna kommer att offentliggöras före första dag för handel.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38
André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32            

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.

 

Denna information är sådan som Obducat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021 kl. 19.00 CET.