Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2010.

Resultatet i bokslutskommunikén för 2010 som tidigare lämnats har korrigerats med hänsyn tagen till att dotterbolaget Obducat Technologies AB försattes i rekonstruktion den 4 februari 2011. Enligt tingsrättens beslut om företagsrekonstruktion den 7 mars 2011 förväntas ett ackord på motsvarande 25 procent av bolagets skulder. Som konsekvens av detta har moderbolagets fordran på dotterbolaget Obducat Technologies AB skrivits ned med 75% motsvarande 14,9 MSEK vilket belastar resultatet för 2010.. Nedskrivningen innebär att moderbolagets egna kapital per 31 december 2011 var 20 772 MSEK vilket motsvarar 30 procent av aktiekapitalet. Detta har omedelbart korrigerats genom beslut om nedsättning av aktiekapital vid extra bolagsstämma den 3 januari 2011 samt den 11 mars 2011, varvid aktiekapitalet har återställts i sin helhet.

Årsredovisningen finns tillgänglig på bolagets hemsida. En utskrift av årsredovisningen kan rekvireras från bolaget på telefon 040-36 21 00, alternativt info@obducat.com .

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att färdigställas snarast möjligt och därefter göras tillgänglig på bolagets hemsida.

Malmö den 29 april 2011

Obducat AB (publ)

Styrelsen

 

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2011, klockan 19:05.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.Läs mer på www.obducat.com