Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2017. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.

Årsredovisningen för 2017 innehåller uppdaterade uppgifter om orderstocken som, vid tidpunkten för årsredovisningens avgivande, uppgår till cirka 35 MSEK.

Styrelsen vill förtydliga att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2017 finns en upplysning av särskild betydelse:

Upplysning av särskild betydelse

Jag vill fästa uppmärksamheten på vad som anges i årsredovisningen avseende redovisningsprinciper i not 2 om att årsredovisningen har upprättats under antagande om fortsatt drift. Som framgår av förvaltningsberättelsen och not 5 har på en extra bolagsstämma den 19 mars 2018 beslutats om en nyemission. Vid tidpunkten för undertecknandet av denna revisionsberättelse är nyemissionen inte slutligt registrerad och därmed är bolagets finansiering inte säkerställd. Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden samt enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2018 kl. 23:55 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38A

Björn Segerblom, styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.