Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).

Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 finns upplysningar av särskild betydelse.

I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:

Mot bakgrund av den osäkerhet och de konsekvenser som följer av Coronapandemin såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina gör Koncernen kontinuerliga simuleringar avseende förväntad likviditetutveckling för kommande 12-månadersperiod. Dessa simuleringar baseras på vid var tid inneliggande orderstock, finansiering och betalningar kopplade till förväntad orderingång, förväntad bruttomarginal, pågående EU finansierade FoU projekt, planerade investeringar såväl som operativa kostnader. Koncernen har under 2022 haft en stark orderingång och går in i 2023 med en orderstock om 88,1 MSEK. En större orderstock såväl som den ökade orderingång under inledningen av 2023 medför att bolaget kommer att öka kapitalbindningen under inledningen av 2023 för att mot slutet av året, givet att leveranser har kunnat genomföras i enlighet med planeringen, se en förstärkt likviditetsnivå. Koncernens simuleringar visar på att koncernen har tillräcklig likviditet för kommande 12-månadersperiod. Givet de kvarvarande konsekvenserna från Coronasituation såväl som konflikten mellan Ryssland och Ukraina så är osäkerheten förhöjd vilket skulle kunna få en eventuell negativ påverkan på marknadsförutsättningarna för Koncernen. Utgångspunkten för likviditetssimuleringen är den information koncernen har vid varje given tidpunkt om kundernas investeringsplaner vilka kan förändras varför dessa antagande utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor i simuleringen. I en händelseutveckling där koncern skulle få negativa avvikelser jämfört med likviditetssimuleringarna kan det därmed uppstå behov av likviditetstillskott inom kommande 12 månader. Detta innebär att likviditetsutvecklingen utgör en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende Koncernens fortsatta drift. Det är Koncernens nuvarande bedömning att en sådan situation kan hanteras genom att planerade investeringar förskjuts framåt i tiden till en tidpunkt där likviditeten tillåter genomförandet av investeringarna. Vidare kan koncernen överenskomma med leverantörer om senarelagda betalningar av utestående fordringar samt välja att utnyttja factoring för att tidigarelägga likviditetsinflödet från utställda kundfaktorer. Med beaktande av möjliga åtgärder vid en negativ likviditetsavvikelse så tar Koncernen därmed ställning för fortsatt drift.”

Utdrag ur revisionsberättelsen gällande väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift:

Jag vill fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsens avsnitt ”Finansiering, likviditet och fortsatt drift” som anger att likviditetsutvecklingen är en osäkerhetsfaktor för bolagets fortsatta drift och att bolaget kan vara beroende av likviditetstillskott inom kommande 12 månader. Dessa förhållanden tyder, tillsammans med de andra omständigheter som nämns i Förvaltningsberättelsen på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Anmärkning ur revisionsberättelsen:

Vid flera tillfällen under räkenskapsåret har avdragen skatt, sociala avgifter och mervärdesskatt inte betalats i rätt tid. Styrelsen och verkställande direktören har därmed inte fullgjort sina skyldigheter enligt aktiebolagslagen, men försummelserna har inte medfört någon skada för bolaget, utöver dröjsmålsräntor.