Obducat AB (publ)
Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2018  

 • Intäkterna uppgick till 7,5 MSEK (3,8)
 • Rörelseresultatet uppgick till -9,3 MSEK (-13,0)
 • Resultat före skatt uppgick till -8,1 MSEK (-13,2)
 • Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,28)
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -6,2 MSEK (-10,1)
 • Företrädesemissionen tillför bolaget 14,2 MSEK
 • Orderingången uppgick till 12,9 MSEK (2,9)
 • Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 34,9 MSEK (26,7)
 • Efter rapportperiodens utgång har bolaget erhållit ytterligare orders till ett värde om cirka 10,5 MSEK innebärande att orderingången hitintills under 2018 uppgår till 23,4 MSEK.
 • En ny standard, IFRS 15, för intäktsredovisning tillämpas från och med 1 januari 2018 med full retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya redovisningsstandarden.

VD-kommentar 

Marknadsutveckling

Det råder ingen tvekan om att nanoteknologins utvecklingstakt accelererar. Möjligheterna att använda tekniken i en lång rad av olika applikationer ökar kraftigt. Nanotekniken har bl a visat sig vara mycket applicerbar inom det medicintekniska området – ett exempel är det pågående fleråriga projekt som Obducats kund Kimberly Clark bedriver för utveckling av deras transdermala plåster.

Vidare väntas nanotekniken få mycket stor betydelse i den expansion som Internet of Things (IoT) står inför, vilket kommer att öka efterfrågan på intelligenta sensorer – något som är mycket positivt för Obducat.

Orderingången för 2017 blev inte vad vi förväntat oss men sista kvartalet indikerade en återhämtning som hållit i sig under inledningen av 2018. Med en orderingång om drygt 23 MSEK och en orderstock som uppgår till cirka 46 MSEK, vid tidpunkten för avlämnandet av denna delårsrapport, föreligger förutsättningarna att nå ett väsentligt förbättrat utfall för 2018 jämfört med 2017.

Vi ser en ökad aktivitetsnivå inom samtliga applikationsområden vilket är en direkt konsekvens av den utökade säljorganisationen och vi förväntar oss att se effekten av detta under 2018 genom en ökande orderingång. 

Investeringar

Innovation är en av Obducats viktiga strategiska hörnpelare för att skapa framtida tillväxt. Utvecklingsarbetet fokuserat på produktplattform för de integrerade litografisystemen pågår och vi räknar med en första marknadslansering 2018. Vi ser mycket goda affärsmöjligheter framöver för denna nya produktplattform vilken både kommer att bredda produktportföljen såväl som att öka Obducats totala marknadspotential. 

Vidare så är målet fortsatt att genomföra de investeringar som ställdes i utsikt i samband med genomförandet av nyemissionen i mars 2018. Givet utfallet i nyemissionen kommer investeringarna att genomföras i den takt bolagets finansiella situation medger.

Lönsamhet

Ett flertal projekt pågår inom bolaget, vilka syftar till att kostnadseffektivisera tillverkningen av våra produkter, för att därigenom förbättra lönsamheten. Vi kan konstatera att vi redan såg en marginalförbättring i utfallet för 2017 på individuell ordernivå och vi gör bedömningen att ytterligare lönsamhetsförbättringar är möjliga att realisera under 2018.

Nanoteknologi för framtiden

Väl medvetna om den komplexa situation som råder, både marknadsmässigt- såväl tekniskt i vår industri, är vår syn på marknadsutvecklingen fortsatt positiv och vi har en stark tilltro till Obducats möjligheter att ta tillvara på den marknadsmöjligheten.  

Försäljning och marknad

Ett flertal kundförhandlingar pågår avseende både NIL såväl som våtprocessutrustning för stora substrat samt även integrerade litografisystem, exempelvis pågår ett flertal aktiva kundprojekt inom LED området där vi arbetar intensivt för att möjliggöra avslut under 2018.

Under första kvartalet 2018 har bolaget erhållit order från;

 • Ett ledande utvecklingscenter inom akustiska applikationer i Kina för leverans av ett QS C 300 ytbeläggningssystem. Ordervärdet uppgår till ca 100 KEUR.
 • En ledande halvledartillverkare, för leverans av ett MC 208 system. Ordervärdet uppgår till ca 760 KEUR.
 • En världsledande aktör involverad i utvecklingen av produkter för Augmented Reality (AR), avseende ett QS C 300 ytbeläggningssystem. Ordervärdet uppgår till ca 185 KEUR.

Orderingången för det första kvartalet 2018 uppgick till 12,9 MSEK (2,9). Orderstocken uppgick vid rapportperiodens utgång till 34,9 MSEK (26,7). Ikraftträdandet av IFRS 15 medför att tidigare succesivt bokförda intäkter återförs till orderstocken för jämförelseperioden, se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Intäkter och resultat

IFRS 15, Intäkter från avtal med kunder, träder i kraft den 1 januari 2018 och ersätter därmed IAS 18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal. IFRS 15 beskriver en modell för intäktsredovisning som baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst överförs till kunden. IFRS 15 tar avstamp i individuella avtal med kund, därmed skall bolaget ta ställning till metoden för intäktsredovisning vid varje enskild affär. Tidigare har Bolaget redovisat intäkterna genom successiv intäktsföring, i enlighet med IAS 18. Inkomsten har i dessa fall redovisats som intäkt baserad på orderns färdigställandegrad. Det är bolagets bedömning att tillämpningen av IFRS 15 kommer att medföra att i princip samtliga maskinförsäljningar kommer intäktsredovisas i sin helhet vid slutleverans och endast undantagsvis kan intäktsredovisning över tid (tidigare successiv intäktsföring enl. IAS 18) komma att bli aktuellt. Denna bedömning baseras på att framtida kundavtal i allt väsentligt sluts på samma villkor som utgör branschpraxis på den marknad Obducat verkar. Det är bolagets bedömning att införandet av IFRS 15 kommer påverka bolagets intäktsredovisning genom att intäkterna för en kundorder redovisas vid ett och samma tillfälle istället för som tidigare successivt under tillverkningsperioden för kundordern. Detta kan komma att medföra större variationer mellan rapportperioderna vad gäller bolagets intäkter och resultat.  

Standarden tillämpas från och med 1 januari 2018 med full retroaktivitet vilket innebär att jämförelsesiffror avseende 2017 i denna rapport är omräknade för effekter som följer av den nya redovisningsstandarden. Se not 1 för detaljer avseende effekterna.

Koncernens intäkter under första kvartalet uppgick till 7,5 MSEK (3,8). Koncernen genererade ett bruttoresultat om 4,1 MSEK (2,1) vilket motsvarade 54% (56%) bruttomarginal. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till
-9,3 MSEK (-13,0), vilket belastats med avskrivningar uppgående till 2,5 MSEK (2,6). Periodens resultat före skatt var -8,1 MSEK (-13,2). Periodens resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (-0,28).

Finansiering och likviditet

Likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,4 MSEK att jämföra med 2,2 MSEK vid årets början.

Kundfordringarna uppgick per den 31 mars 2018 till 3,3 MSEK (5,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -4,8 MSEK (-8,4). Förändring av rörelsekapital var under första kvartalet 2,0 MSEK (-0,8). Det totala kassaflödet efter investeringsverksamheten för det första kvartalet uppgick till -6,2 MSEK (-10,1).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital i koncernen till 27,7 MSEK att jämföra med 35,1, MSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2018 till 35%, jämfört med 43% vid årets början.

Under det första kvartalet 2018 har Obducat påkallat det andra och det tredje konvertibellånet, om vardera 3 MSEK, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i oktober 2017.

Den 19 mars 2018 hölls två extra bolagsstämmor. Vid den första extra bolagsstämman beslutades att minska Bolagets aktiekapital med 19 374 145 SEK för täckning av förlust, utan indragning av aktier. Därigenom minskas Bolagets aktiekapital till 30 400 000 SEK och aktiens kvotvärde till cirka 0,61 kronor. Anledningen till Bolagets nedsättning av aktiekapitalet var att aktiekursen fallit till en nivå i linje med aktiens kvotvärde vilket skulle kunna försvåra genomförandet av framtida nyemissioner av aktier. Enligt Aktiebolagslagen får aktier ej emitteras till ett värde som understiger kvotvärdet. Vid den andra extra bolagstämman beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner, om cirka 36.0 MSEK efter emissionskostnader. Företrädesemissionen tillförde Obducat cirka 14,2 MSEK, före emissionskostnader.

Baserat på nuvarande orderstock, den genomförda nyemissionen och betalningar kopplade till förväntad orderingång samt pågående EU finansierade FoU projekt, har likviditetsprognosen uppdaterats för de kommande 12 månaderna. Prognosen är grundad på den information och bedömning vi idag har om kundernas planer på beställning av system. Då det i prognosen ingår förväntade order kan det uppkomma förseningar och avvikelser som ligger utanför bolagets kontroll. Prognosen visar att den likviditet Bolaget har och som verksamheten förutsätts generera framöver bedöms tillräcklig för att säkra den finansiella ställningen 12 månader framöver. 

Investeringar

Obducats investeringar sker huvudsakligen i FoU i syfte att upprätthålla en hög innovationstakt och därmed konkurrenskraft i de produkter och processer som bolaget erbjuder sina kunder.

Koncernens investeringar uppgick till 1,4 MSEK (1,7) under första kvartalet. Investeringarna fördelas på immateriella anläggningstillgångar med 1,2 MSEK (1,7) och materiella anläggningstillgångar med 0,2 MSEK (0).

Investeringar i immateriella tillgångar avser balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent, balanserade i enlighet med IAS 38 (International Accounting Standards). Balanserade utvecklingsarbeten avser främst arbete med utveckling av maskinplattformar samt processer och tekniker för maskinernas drift och funktion.

Forskning och utveckling

Under första kvartalet har utvecklingsaktiviteterna fortsatt varit fokuserade på vidareutvecklingen av Eitre Large Area och därtill knuten processutveckling, plattformsdefinition av det integrerade litografisystemet samt standardiseringsarbetet avseende produktplattformen i Obducat Europe GmbH.

Första kvartalets resultat har belastats med 2,0 MSEK (4,0) avseende forsknings- och utvecklingskostnader (exklusive FoU-relaterade avskrivningar). Investeringar i form av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten samt patent uppgår till 1,2 MSEK (1,7).

Bolaget är involverat i tre externt delfinansierade utvecklingsprojekt;

 • MOSAICS som avser utveckling av solpaneler för särskilda användningsområden som smarta fönster och solceller integrerade i byggnader
 • ARCIGS-M syftar till utvecklingen av ultra-tunna, högeffektiva solceller inriktade mot byggnadsindustrin. Målsättningen är en väsentlig kostnadsreduktion genom minskad materialåtgång och en samtidig effektivitetsökning i solcellen.
 • "Högpresterande kostnadseffektiva fotoelektriska biosuperkondensatorer med reproducerbar tillverkning i industriell skala".  Syftet med projektet är att realisera den allra första bio-solpanelen med målet att ersätta komplexa och ineffektiva solceller med enkla och effektiva bio-solcellssystem.  

Väsentliga händelser efter rapportperioden

En sammanräkning av utfallet, i den företrädesemission av units som beslutades av den extra bolagsstämman den 19 mars 2018, visar att totalt 37,9 procent av företrädesemissionen har tecknats. Genom företrädesemissionen tillförs Obducat cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader och Obducats aktiekapital ökar med 10 231 066 kronor till 41 669 327 kronor.

Efter rapportperiodens utgång har bolaget erhållit order från;

 • ett ledande utvecklingscenter inom akustiska applikationer i Kina, avseende ett EITRE 8 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 375 000 EUR.
 • IMB-CNM (Institute of Microelectronics of Barcelona) i Spanien för leverans av ett QS W 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 160 000 EUR.
 • en existerande kund i Tyskland för leverans av ett QS W 775 framkallningssystem. Ordervärdet uppgår till 475 000 EUR.

Personal

Vid periodens utgång hade koncernen totalt 43 (48) heltidsanställda varav 7 (8) kvinnor. Antalet anställda i de svenska bolagen uppgår till 18 personer och i det tyska bolaget 24 personer samt en person är anställd i det amerikanska dotterbolaget Obducat North America Inc. Inga anställda finns i Obducat Asia Limited, i Hong Kong.

Moderbolaget

Obducat AB är koncernens moderbolag. Verksamheten omfattar koncernledning, tillhandahållande av koncerngemensamma funktioner samt licensiering av moderbolagets patentportfölj.

Moderbolagets Nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 2,2 MSEK (2,4) och resultatet före skatt uppgick till -6,7 MSEK (-13,4). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Moderbolagets intäkter är i sin helhet koncerninterna och uppgick till 2,2 MSEK (2,4) under kvartalet. Intäkterna avser administrativa tjänster som faktureras med pålägg enligt transferprissättning, vidarefakturerade kostnader samt nyttjandelicenser till moderbolagets patentportfölj som faktureras i enlighet med licensavtal mellan moder-och dotterbolag. Transaktionerna sker till marknadsmässiga villkor.

Under perioden januari-mars 2018 har moderbolaget erhållit återbetalning av koncerninterna lån om 0,3 MSEK samt lämnat aktieägartillskott om 6,1 MSEK. Vid periodens utgång har moderbolaget kortfristiga fordringar hos koncernföretag om 22,0 MSEK samt långfristiga fordringar hos koncernföretag om 33,6 MSEK.

Generell borgen har lämnats till bank av Moderbolaget för Obducat Technologies räkning.

Efter balansdagen har Obducat träffat avtal med ett av den tidigare styrelseordföranden Henri Bergstrand helägt bolag om avslutande av det tidigare ingångna avtalet avseende tillhandahållande av konsulttjänster till Obducats styrelse och verkställande direktör. Avtalets avslutande innebär att den kvarvarande ersättningen om 1,4 MSEK, varav 0,4 MSEK redan var förfallet till betalning vid tidpunkten för överenskommelsen, av de totala 2,3 MSEK har utbetalats i samband med genomförandet av nyemissionen i april. Som motprestation lämnade det av Henri Bergstrand helägda bolaget ett åtagande om att teckna units för ett belopp motsvarande den kvarvarande ersättningen som utbetalats. Den ej förfallna delen av kvarvarande ersättning har belastat resultatet under andra kvartalet. Vidare har det av Henri Bergstrand helägda bolaget åtagit sig att fortsatt stå till förfogande utan ersättning, fram till juli 2020, för Obducats styrelse och verkställande direktör i den mån så påkallas från Obducat.

Aktien

Per den 31 mars 2018 finns totalt 49 774 145 aktier i bolaget, varav 928 157 A-aktier, 31 529 995 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 64 087 133 röster. Bolagets A-aktier representerar vardera tio röster och bolagets B-aktier representerar vardera en röst, samtliga aktier har ett kvotvärde om ca 0,61 SEK. Obducats stamaktie och preferensaktie handlas på NGM Equity.

Vid tidpunkten för utgivandet av delårsrapporten pågår registreringen av den företrädesemission som beslutades av den extra bolagsstämman den 19 mars 2018. Då registreringen är slutförd kommer Obducats aktiekapital uppgå till 41 669 327 kronor. Efter slutförd registrering kommer det att finnas totalt 68 274 616 aktier i bolaget, varav 2 320 133 A-aktier, 48 638 490 B-aktier, 662 175 A-preferensaktier och 16 653 818 B-preferensaktier. Aktierna berättigar till sammanlagt 95 115 388 röster.

Obducat har beslutat att säga upp avtal med Mangold Fondkommission AB avseende likviditetsgaranti för Obducats B-aktie. Avtalet fortsätter att gälla till och med den 21 augusti 2018.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget gör, i enlighet med fastställd valutapolicy, terminssäkringar av väsentliga valutaflöden med lång exponeringstid. Bolagets verksamhet påverkas av valutakursförändringar, framförallt vid prissättning i utländsk valuta och vid långa tider mellan offerttidpunkt och kontrakt. Per den 31 mars 2018 hade bolaget inga utestående valutasäkringar.

För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Obducat finns relaterade till Obducats verksamhet, hänvisas till Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2017.

Kommande rapporttillfällen

28 maj 2018
Årsstämma 2018

20 juli 2018
Delårsrapport 2, 2018 (januari-juni)

26 oktober 2018
Delårsrapport 3, 2018 (januari-september)

15 februari 2019
Bokslutskommuniké 2018 (januari-december)

Kontakt och ytterligare information 

Tidigare finansiella rapporter kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com eller beställas på info@obducat.com,alternativt via telefon 046-10 16 00.

För ytterligare information kontakta:

Patrik Lundström, VD
046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Björn Segerblom, Styrelseordförande
046-10 16 00 eller +852 6071 2250