Får inte distribueras i eller till USA, Kanada, Japan eller Australien

 

Prospektet avseende den nyemission som beslutades av extra bolagsstämma den 26 maj 2011 finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.obducat.com, samt på www.aktieinvest.se. Prospektet finns också tillgängligt på bolagets kontor, adress Geijersgatan 2A, 216 18 Malmö samt kan erhållas från bolaget via telefon, 040-36 21 00. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga hos bolaget enligt ovan.

En sammanfattning av prospektet med vidhängande emissionshandlingar kommer att distribueras till bolagets aktieägare, teckningsoptions- och konvertibelinnehavare, eller deras respektive företrädare.

 

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.    

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 juni 2011, klockan 12.20.

 

För mer information, var god kontakta:

 

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

 

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.Läs mer på www.obducat.com

 

(För prospekt, se bifogad fil)