Bakgrund

Som tidigare meddelats har styrelsen för Obducat föreslagit en extra bolagsstämma den 26 maj 2011 att besluta om nyemission av så kallade units. En unit ska därvid bestå av fem aktier och fem teckningsoptioner. Nyemissionen föreslås genomföras med företrädesrätt för bolagets aktieägare, konvertibelinnehavare 2011/2014 och innehavare av bolagets teckningsoptioner 2009/2012. Därutöver erbjuds innehavarna av bolagets konvertibler 2011/2014 att, med betalning genom kvittning, teckna nya aktier. Dessutom föreslås en emission av B-units till European Nano Invest AB som ersättning för emissionsgaranti. För mer information om nyemissionen, se Obducats pressmeddelande den 27 april 2011.

 

Fastställande av villkor

Styrelsen har nu, förutsatt att stämman beslutar i enlighet med ovanstående förslag, fastställt vissa villkor i emissionen.

Nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och konvertibelinnehavarna

  • Teckningskursen per unit ska uppgå till 6 kronor, vilket medför en teckningskurs per aktie om 1,20 kronor. Denna teckningskurs gäller även vid utnyttjande av de vederlagsfria teckningsoptioner som ingår i varje unit.
  • Emissionsvolymen i denna del uppgår således till högst cirka 35,5 miljoner kronor.

 

Nyemission med kvittningsrätt för konvertibelinnehavarna

  • Det belopp som genom kvittning ska betalas för varje aktie ska uppgå till 1,20 kronor.
  • Aktiekapitalet kan i denna del öka med högst 10.386.025 kronor genom emission av högst 10.386.025 nya aktier, varav högst 1.343.705 A-aktier och högst 9.042.320 B-aktier.

 

Nyemission med kvittningsrätt för European Nano Invest AB

  • Det belopp som genom kvittning ska betalas för varje aktie ska uppgå till 1,20 kronor. Denna teckningskurs gäller även vid utnyttjande av de vederlagsfria teckningsoptioner som ingår i varje unit som utges till European Nano Invest AB.
  • Aktiekapitalet kan öka med högst 954.250 kronor genom emission av högst 954.250 nya B-aktier. Högst 954.250 teckningsoptioner 2011/2011:B ges ut.

 

Övriga villkor för emissionen framgår av de handlingar som tillhandahålls inför stämman på www.obducat.com.

 

Tidplan för emissionen

26 maj 2011                               Extra bolagsstämma beslutar om emissionen

30 maj 2011                               Sista dag för handel inklusive rätt att delta i emissionen

31 maj 2011                               Första dag för handel exklusive rätt att delta i emissionen

3 juni 2011                                 Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter

7–21 juni 2011                           Teckningstid                       

 

Ett prospekt avseende nyemissionen kommer att offentliggöras före teckningstidens början.

 

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende några värdepapper i Obducat. Emissionen riktar sig inte till aktieägare eller andra investerare med hemvist i USA, Kanada, Japan eller Australien, eller i något annat land där deltagande i emissionen skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än enligt svensk rätt eller strida mot regler i sådant land. Inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA eller någon provinslag i Kanada. Därför får inga teckningsrätter, aktier, teckningsoptioner, konvertibler, interimsinstrument eller andra värdepapper utgivna av Obducat överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2011, klockan 08:50.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan.Läs mer på www.obducat.com