Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat") offentliggör idag de slutliga föreslagna villkoren för den unitemission av nya aktier och teckningsoptioner som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018.

  • Aktiekapitalet föreslås öka med högst cirka 27.022.219,51 kronor genom utgivande av nya aktier. Aktiekapitalet kan ökas med ytterligare högst cirka 10.133.332,32 kronor genom utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut i emissionen*.
  • Antalet aktier som ges ut i emissionen uppgår till högst 44.243.680, varav högst 1.413.624 stamaktier av serie A och högst 42.830.056 stamaktier av serie B, och det antal teckningsoptioner som ges ut i emissionen uppgår till högst 16.591.380, varav högst 530.109 är teckningsoptioner av serie A och högst 16.061.271 är teckningsoptioner av serie B**.
  • Det belopp som ska betalas för varje unit uppgår till 6,80 kronor, oavsett serie, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 0,85 kronor. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.

Styrelsens beslut enligt ovan medför att aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie A (UR A) som innehas på avstämningsdagen den 26 mars 2018. Nio UR A berättigar till teckning av en A-unit (bestående av åtta stamaktier av serie A samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie A per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor.

Styrelsens beslut innebär vidare att aktieägare erhåller en uniträtt för varje stam- eller preferensaktie av serie B (UR B) som innehas på avstämningsdagen. Nio UR B berättigar till teckning av en B-unit (bestående av åtta stamaktier av serie B samt tre teckningsoptioner med rätt att teckna en stamaktie av serie B per teckningsoption) till teckningskursen 6,80 kronor.

Vid full teckning tillförs Obducat cirka 37,6 MSEK före emissionskostnader. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för emissionen, se Obducats pressmeddelande den 16 februari 2018.

 

Preliminär tidplan

19 mars 2018                                             Extra bolagsstämma för beslut om emissionen

22 mars 2018                                             Sista dag för handel med Obducat-aktien inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter

23 mars 2018                                             Första dag för handel med Obducat-aktien exklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter

26 mars 2018                                             Avstämningsdag för rätt att teckna units med stöd av uniträtter

27 mars – 13 april 2018                              Teckningsperiod

28 mars – 11 april 2018                              Handel med uniträtter

Fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det prospekt som offentliggörs före teckningsperiodens början.

———————————————————————-

* Uppgifterna om aktiekapitalökningen baseras på aktiens kvotvärde efter den minskning av aktiekapitalet i bolaget som föreläggs extra bolagsstämma för beslut den 19 mars 2018.

** Uppgifterna om bland annat antal nya aktier som ges ut kan komma att förändras för det fall konvertering av bolagets konvertibla skuldebrev sker under tiden fram till avstämningsdagen för emissionen.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier i Obducat och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i prospektet.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, BTA eller teckningsrätter till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till emissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller emissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land.

De nya aktierna, teckningsoptionerna, BTA och teckningsrätterna har inte rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Obducat har registrerats eller kommer att registreras enligt den vid var tid gällande United States Securities Act 1933, eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat i USA. Därför får inga nya aktier, teckningsoptioner, BTA, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av Bolaget överlåtas, utnyttjas eller erbjudas till försäljning i USA annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering eller genom en transaktion som inte omfattas av sådan registrering. Det finns ingen avsikt att registrera någon del av emissionen i USA och de värdepapper som ges ut i emissionen kommer inte att erbjudas till allmänheten i USA.

Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") än Sverige. I andra medlemsländer i EES kan därför värdepapperna endast erbjudas till (i) en kvalificerad investerare såsom definierat i Europaparlamentets och rådets direkt 2003/71/EG ("Prospektdirektivet") eller (ii) någon som faller under artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktar sig endast till "kvalificerade investerare" (såsom definierat i avsnitt 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000) och som är (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order"), eller (ii) personer som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) ("företag med högt nettovärde" etc.) av Order (gemensamt benämnda "relevanta personer"). I Storbritannien är sådan investering eller annan investeringsaktivitet som avses i detta pressmeddelande endast tillgänglig för, och riktas endast till, relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta meddelande eller något av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Obducats aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avses", "kommer", "bedöms", "förväntas", "kan", "planerar", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 mars 2018 kl. 08:00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.