Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av stamaktier av serie B som emitterats genom utbyte av konvertibler. Konvertiblerna har getts ut som en del av Bolagets finansieringslösning med Blue Ocean Investment Group. Den senaste konverteringen påkallades den 1 juni 2018 och omfattar 13 098 458 nya stamaktier av serie B, som avses tas upp till handel omkring den 9 juli 2018.

Prospektet har den 6 juli 2018 godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet finns nu tillgängligt på Obducats hemsida, www.obducat.com samt på Obducats kontor, Scheelevägen 2, 223 63 Lund och kan beställas från Obducat på telefon 046-10 16 00. För mer information om finansieringslösningen med Blue Ocean, se Bolagets pressmeddelande den 27 oktober 2017.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår att Obducats orderstock per den 6 juli 2018 uppgick till 45,8 MSEK. I prospektet framgår vidare Obducats kapitalstruktur och nettoskuldsättning per 31 maj 2018. Obducat hade den 31 maj 2018 ett eget kapital om 31,7 MSEK samt 47,3 MSEK i totala skulder. Den nya finansiella informationen återges i tabellerna nedan. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Eget kapital och skulder [1]

Per den 31 maj 2018 (KSEK)

Kortfristiga skulder                                                                                             

Mot borgen                                                                                                           –

Mot säkerhet                                                                                                         –

Blankokrediter                                                                                             46 609 

Långfristiga skulder [2]                                                                                          

Mot borgen                                                                                                           –

Mot säkerhet [3]                                                                                                  720                                                     

Blankokrediter                                                                                               1 762     

Eget kapital                                                                                                         

Aktiekapital                                                                                                 44 965

Andra reserver                                                                                           507 422                                                      

Nettoskuldsättningstabell 1

Per den 31 maj 2018 (KSEK)

(A)      Kassa                                                                                                        –

(B)       Likvida medel [4]                                                                                 3 064

(C)       Lätt realiserbara värdepapper                                                                     –

(D)      Summa likviditet (A)+(B)+(C)                                                         3 064

(E)       Kortfristiga fordringar                                                                    7 543

(F)       Kortfristiga bankskulder                                                                            –

(G)      Kortfristig del av långfristiga skulder                                                    358

(H)      Andra kortfristiga skulder                                                                46 251

(I)        Summa kortsiktiga skulder (F)+(G)+(H)                                      46 609

(J)       Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)                                     36 002

(K)      Långfristiga banklån                                                                                  –                                                                           

(L)       Emitterade obligationer                                                                             –

(M)      Andra långfristiga lån                                                                           720

(N)      Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)                                              720

(O)      Nettoskuldsättning (J)+(N)                                                            36 722

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 6 juli 2018 kl. 19:30 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.

———————————————————————-

[1] Tabellen omfattar såväl räntebärande som icke-räntebärande skulder.

[2] 1 762 KSEK avser uppskjuten skatteskuld och 720 KSEK avser övriga långfristiga skulder (leasingskuld). 

[3] Avser leasingskuld med månatliga annuitetsbetalningar t o m 2019.

[4] Likvida medel avser i sin helhet kontanta medel.