Prospektet avseende konvertibelemissionen i Obducat finns nu tillgängligt på bolagets hemsida, www.obducat.com, samt på bolagets kontor, adress Geijersgatan 2A, 216 18 Malmö. Prospektet kan även erhållas från bolaget via telefon, 040-36 21 00. Även handlingar som införlivats i prospektet genom hänvisning finns tillgängliga enligt ovan.
En sammanfattning av prospektet med vidhängande emissionshandlingar kommer att distribueras till de aktieägare, teckningsoptions- och konvertibelinnehavare, eller deras respektive företrädare, som på avstämningsdagen den 10 januari 2010 är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. 


Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 januari 2011, klockan 12:15.

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 040-36 21 00 eller 0703-27 37 38
Henri Bergstrand, styrelseordförande: 040-36 21 00 eller 0708-88 72 45Om Obducat AB
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com