Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har påkallat det första konvertibellånet, om 5.000.000 kronor, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group ("Blue Ocean") i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i ett pressmeddelande den 27 oktober 2017.

Konvertibellånet emitteras till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet, vilket innebär att Obducat tillförs 4.750.000 kronor. Konvertering kan påkallas, helt eller delvis, av konvertibelinnehavaren under den kommande tolvmånadersperioden. Konverteringskursen uppgår till 95 procent av den lägsta genomsnittliga volymvägda slutkursen ("VWAP") av Obducats stamaktier av serie B under en period om 20 handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna ges ut tillsammans med 789 473 teckningsoptioner som ger Blue Ocean rätt att inom 24 månader teckna ytterligare högst 789 473 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 1,9 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Obducat att tillföras cirka 1 500 000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertibellånet.

Styrelsen har vidare beslutat om en riktad nyemission av 184 210 stamaktier av serie B till Blue Ocean, med betalning genom kvittning av så kallad commitment fee. Teckningskursen motsvarar 1,9 kronor och har fastställts på samma sätt som konverteringskursen, enligt vad som framgår ovan. 

Styrelsens emissionsbeslut enligt ovan har fattats med stöd av det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 29 maj 2017.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 1 december 2017 kl. 11.00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.