Styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") har påkallat det sjunde konvertibellånet, om 3.000.000 kronor, från investeraren European High Growth Opportunities Securitization Fund tillhörande Blue Ocean Investment Group ("Blue Ocean") i enlighet med den finansieringslösning som Obducat offentliggjorde i ett pressmeddelande den 27 oktober 2017.

Konvertiblerna emitteras till en kurs om 95 procent av det nominella beloppet, vilket innebär att Obducat tillförts 2.850.000 kronor. Konvertering kan påkallas, helt eller delvis, av konvertibelinnehavaren under den kommande tolvmånadersperioden. Konverteringskursen uppgår till 95 procent av den lägsta genomsnittliga volymvägda kursen av Obducats stamaktier av serie B under en period om tjugo handelsdagar omedelbart före påkallande av konvertering.

Konvertiblerna ges ut tillsammans med 1.125.000 teckningsoptioner som ger Blue Ocean rätt att inom 24 månader teckna ytterligare högst 1.125.000 stamaktier av serie B till en teckningskurs om 0,8 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Obducat att tillföras cirka 900.000 kronor, motsvarande 30 procent av det nominella beloppet för konvertibellånet.

Styrelsens emissionsbeslut enligt ovan har fattats med stöd av det bemyndigande som beslutades av årsstämman den 28 maj 2018.

Informationen är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoner försorg, för offentliggörande den 16 november 2018 kl. 20.00 CET.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

André Bergstrand, t.f. VD och CFO,: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.