Vid extra bolagsstämma i Obducat AB (publ) den 25 november 2019 beslöts om emission av så kallade units, bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningsoptionerna berättigar till teckning av nya A- respektive B-aktier i bolaget under perioden 14 september – 25 september 2020, till en teckningskurs motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för Obducats B-aktie under de 30 handelsdagar som omedelbart föregår den 7 september 2019, minus 20 procent.

Teckningskursen är fastställd till 1,21 kronor per aktie.

Ytterligare information om hur teckningsoptionsinnehavare anmäler sig för teckning av aktier kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.obducat.com.

Totalt finns 8 622 A-teckningsoptioner och 10 402 482 B-teckningsoptioner utestående, berättigande till teckning av lika många A- respektive B-aktier i Obducat. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolaget att tillföras cirka 12,6 MSEK före emissionskostnader.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, Arbetande styrelseordförande och koncernchef: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

André Bergstrand, t.f. VD och CFO: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 32

Om Obducat AB (publ)
Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.