Den 12 maj 2021 beslutade styrelsen för Obducat AB (publ) att uppta ett strategiskt lån om 10 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital samt att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en emission av totalt 14 538 798 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är upptagna till handel vid NGM under symbolen OBDU TO14B.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 4 april – 15 april 2022, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 7 mars – 25 mars 2022.

Teckningskursen är fastställd till 1,07 kronor per aktie.

Notera att på grund av särskilda öppettider relaterat till påsken är sista dag för handel med teckningsoptionen den 12 april.

Ytterligare information om hur teckningsoptionsinnehavare anmäler sig för teckning av aktier kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.obducat.com samt www.mangold.se.

Totalt finns 14 583 798 teckningsoptioner utestående, berättigande till teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolaget att tillföras cirka 15,6 MSEK före emissionskostnader.

För mer information, var god kontakta:

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45
Patrik Lundström, Koncernchef/VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag. Aktien är noterad på NGM Main Regulated Equity. Läs mer på www.obducat.com.