OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande tillverkare av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har ingått en avsiktsförklaring, s.k. letter of intent, med ett asiatiskt företag inom LED industrin. Avsiktsförklaringen avser bildande av ett joint venture samt därtill knuten order på fem Sindre 400 NIL-system till ett preliminärt värde om vardera 1 miljon EUR.

Avsiktsförklaringen, som är icke-juridiskt bindande, bekräftar det ömsesidiga intresset av att fortsätta det redan påbörjade arbetet med bildande av ett joint venture. De verksamheter som preliminärt ska bedrivas i detta joint venture är utveckling och produktion av nya produkter och applikationer baserade på NIL-teknologi, såväl som produktion av litografiutrustning för den asiatiska marknaden. Om detta joint venture etableras är det motpartens avsikt att därtill lägga en order på fem Sindre 400 NIL-system, vardera med ett preliminärt ordervärde om 1 miljon EUR. Förhandlingarna förväntas komma till avslut under det första kvartalet 2017.

Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016 kl. 08.30 CET.