Obducats årsstämma äger rum torsdagen den 20 juni 2013 kl 14.00 på Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö.

Kallelsen till årsstämman hålls tillgänglig på www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) , samt kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 23 maj 2013. En annons om kallelsen införs i Dagens Industri den 23 maj 2013.

Styrelsen vill poängtera, avseende de av aktieägaren Zelman Silberthau initierade punkterna 11 och 12 på dagordningen, att frågeställningarna rör omständigheter som avser år 2011 och att samma frågeställningar behandlades redan vid årsstämman 2012. Yrkandet om särskild granskning vann då inte bifall och årsstämman beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2011.

 

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Obducat AB (publ) 2013

 

Obducat AB  (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och /eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2013, klockan 08:00.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordföranden: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

 

Om Obducat

Obducat utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat har huvudkontor och produktion i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com