Obducats årsstämma äger rum den 27 maj 2016 klockan 14.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2, 223 81 Lund (Gamla gästmatsalen).

Kallelsen till årsstämman hålls tillgänglig på www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) , samt kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 29 april 2016. En annons om kallelsen införs i Dagens Industri den 29 april 2016.

Av kallelsen framgår att Obducats valberedning föreslår att styrelsen ska bestå sju ordinarie ledamöter utan suppleanter, varvid de befintliga styrelseledamöterna Henri Bergstrand, Ulf Bertheim, Charlotte Beskow och Arild Isacson föreslås för omval samt att Ursula Hultkvist Bengtsson, Hans Pihl och Björn Segerblom föreslås för nyval.

Ursula Hultkvist Bengtsson, 55 år, har mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom främst life science-industrin, ett av Obducats huvudfokusområden. Ursula har därtill ett omfattande internationellt kontaktnät, kunskap inom avancerade aspekter kring IP-hantering samt erfarenheter av lansering av forsknings-, EU-, och projekt i förhållande till större marknadsaktörer.

Hans Pihl, 64 år, har lång och gedigen erfarenhet av professionellt styrelsearbete från ett flertal börsbolag och har därmed också ett rikt kontaktnät, nationellt och internationellt, vilket bedöms vara av viktig strategisk betydelse för Obducat. Vidare har Hans en mycket gedigen börserfarenhet och kunskap inom ekonomi, finansiering och bankverksamhet. Hans Pihl var revisor i Obducat under perioden 1997-2004.

Björn Segerblom, 75 år, har lång och gedigen internationell erfarenhet av industriell management och styrelsearbete inom ett brett spann av teknologiområden. Björn har varit så kallad Overseas Representative för Hong Kong Science & Technology Parks Corporation, ägt av Hongkong-regeringen, och har därmed etablerat ett omfattande kontaktnät inom för Obducat potentiellt viktiga myndigheter och universitet etc. i Hongkong.

För ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, se valberedningens förslag som finns tillgängligt på bolagets hemsida.

RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena lördagen den 21 maj 2016, dels senast måndagen den 23 maj 2016 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Vänligen notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 20 maj 2016.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den 20 maj 2016 (då avstämningsdagen infaller lördagen den 21 maj 2016). Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

I Obducat finns 30 082 276 aktier, varav 928 157 A-aktier med tio röster per aktie och 29 154 119 B-aktier med en röst per aktie. Det totala antalet röster är 38 435 689. Bolaget innehar inga egna aktier.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande på stämman ska ske under adress Obducat AB (publ), Scheelevägen 2, 223 81 Lund, via e-post till cecilia.jureus@obducat.com eller per telefax 046-10 16 60. I anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Aktieägare som avser att låta sig företrädas av ombud bör översända fullmakt redan tillsammans med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.obducat.com och sänds till aktieägare som begär det. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Godkännande av dagordning
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse

 1. Verkställande direktörens redogörelse
 2. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 3. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 5. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
 6. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
 7. Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut avseende valberedning
 8. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 9. Styrelsens förslag till beslut om emissionsbemyndigande
 10. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
 11. Avslutning

 

Bilaga:

Kallelse till årsstämma i Obducat AB (publ) 2016

 

Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2016, klockan 21.30.

 

För mer information, var god kontakta:

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38

Henri Bergstrand, Styrelseordförande: 046-10 16 00 eller 0708-88 72 45

 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik.  Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com och www.solar-semi.com