Den 19 maj 2022 beslutade styrelsen för Obducat AB (publ) om förlängning av det lån som upptogs 2021 i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital. Det lånebelopp som förlängdes uppgick till 8,4 MSEK. Styrelsen beslutade samtidigt att, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, genomföra en emission av totalt 8 500 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna är upptagna till handel vid NGM under symbolen OBDU TO15B.
 
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny stamaktie av serie B i bolaget under perioden 27 februari – 9 mars 2023, till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets stamaktie av serie B under perioden 30 januari – 17 februari 2023.
 
Teckningskursen är fastställd till 0,79 kronor per aktie.
 
Ytterligare information om hur teckningsoptionsinnehavare anmäler sig för teckning av aktier kommer hållas tillgänglig på bolagets hemsida www.obducat.com samt www.mangold.se.
 
Totalt finns 8 500 000 teckningsoptioner utestående, berättigande till teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. För det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer bolaget att tillföras cirka 6,7 MSEK före emissionskostnader.