Valberedningen, som består av Aril Isacson (utsedd av European Nano Invest AB), ordförande, Lars Hain (utsedd av Alstermo Bruk AB), Henri Bergstrand (styrelsens ordförande) Ingvar Wiström ( utsedd av Göran Andersson) och Urban Berglund (utsedd av valberedningen som representant för de mindre/medelstora aktieägarna), föreslår följande:

* Ordförande vid stämman: Advokat Anders Forkman.
* Antal styrelseledamöter: 6 ordinarie ledamöter utan suppleanter,
* Styrelseledamöter: Omval av Henri Bergstrand, Lars Montelius, Antonia Hägg Billing, Werner Uhlmann, Håkan Thorbjörnsson och André Bergstrand. I syfte att följa Bolagsstyrningskoden utgår bolagets VD Patrik Lundström ur styrelsen.
* Styrelsens ordförande: Omval av Henri Bergstrand
* Styrelsearvode: 390.000 kronor till styrelsens ordförande och 150.000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Därutöver skall var och en av ledamöterna i revisionsutskottet (högst tre ledamöter) och ersättningsutskottet (högst tre ledamöter) erhålla arvode om 3.000 kronor per utskottssammanträde.
* Styrelseledamot som utför arbete för bolaget utöver styrelsearbetet skall liksom tidigare, efter beslut av styrelsen, kunna erhålla skälig ersättning för sådant arbete.
* Valberedning: Valberedningen föreslår att valberedningens ledamöter liksom tidigare skall utses genom att styrelsens ordförande senast den 1 september kontaktar de per den 31 juli i aktieboken registrerade fyra röstmässigt största aktieägarna med förfrågan om de önskar företrädas i valberedningen. Om fler än två av dem avböjer deltagande skall styrelsens ordförande tillfråga därefter kommande största aktieägare till dess att två representanter för de större ägarna har accepterat ledamotskap i valberedningen. De utsedda ledamöterna skall tillsammans med styrelsens ordförande, som också skall ingå i valberedningen, därefter utse ytterligare en ledamot som skall representera de medelstora/mindre aktieägarna. Valberedningen, som inom sig skall utse en ordförande, skall utföra vad som åligger valberedningen enligt bolagsstyrningskoden. Bolaget skall svara för sådana utlägg – dock sammanlagt högst 20.000 kronor – som skäligen erfordras för valberedningens fullgörande av sitt uppdrag. Om den valberedningsledamot som representerar de medelstora/mindre aktieägarna lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall valberedningens övriga ledamöter utse en ny sådan representant. Om annan  valberedningsledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall den aktieägare som utsett ledamoten ges tillfälle att utse en ny representant till ledamot i valberedningen. Om den som utsett en valberedningsledamot har sålt hela eller huvuddelen av sitt aktieinnehav i Obducat, så att denne baserat på de nya ägarförhållandena inte skulle ha erbjudits plats i valberedningen, får valberedningen besluta att ledamoten skall lämna valberedningen, varvid valberedningen i fallande storleksordning skall erbjuda annan representant för större aktieägare plats i valberedningen.

Valberedningen förordar vidare att styrelsen överväger att, mot bakgrund av Obducats behov, inrätta en Advisory Board för att knyta internationella och specialiserade kontaktytor på kvalificerad nivå till Obducat.

Till ordinarie revisor för tiden intill slutet av den årsstämman 2012 omvaldes vid årsstämman 2009 auktoriserade revisorn Elna Lembrér Åström och till revisorssuppleant för tiden intill slutet av årsstämman 2013 nyvaldes auktoriserade revisorn Maria Ekelund. Revisorsval skall därför inte förrättas vid årsstämman 2010.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida www.obducat.com.

Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2011, klockan 08.45.

 

För mer information, var god kontakta:

Aril Isacson, valberedningens ordförande, +46 705 47 45

 

Om Obducat AB

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nanoimprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com