Valberedningen för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av och huvudägare i European Nano Invest AB), valberedningens ordförande, Urban Berglund (utsedd av Per-Olof Lodin), Håkan Petersson (utsedd av Bengt Göran Andersson), Magnus Andersson (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Björn Segerblom (styrelsens ordförande).

Valberedningen offentliggör idag sitt förslag inför årsstämman 2018. Valberedningens förslag innefattar bland annat omval av styrelseledamoten Arild Isacson samt nyval av fyra nya ledamöter; Magnus Breidne, Jarl Hjärre, Patrik Lundström, och Ola Möllerström. Patrik Lundström föreslås väljas till ny styrelseordförande.

Patrik Lundström kommer att agera som heltidsarbetande styrelseordförande/koncernchef och därmed fortsatt vara aktiv i Obducats operativa verksamhet. Detta får till konsekvens att Patrik Lundström kommer att avgå som verkställande direktör efter årsstämman den 28 maj varefter den nytillträdda styrelsen kommer att utse en ny tillförordnad verkställande direktör för Obducat AB direkt efter årsstämman den 28 maj 2018.

De befintliga styrelseledamöterna Björn Segerblom, Ursula Hultqvist Bengtsson och Ulf Bertheim har avböjt omval. Björn Segerblom har ställt sig positiv till ett fortsatt engagemang i bolaget som ordförande i Obducats Advisory Board samt som styrelseledamot i bolagets Hong Kong baserade dottterbolag Obducat Asia Ltd. Även Ursula Hultqvist Bengtsson har ställt sig positiv till att engagera sig i Obducats Advisory Board. Ulf Bertheim har förklarat sig villig att även framgent vara tillgänglig för bolaget vid eventuella framtida behov vid exempelvis projekt såsom det pågående Kimberly Clark avseende transdermala plåster. 

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Magnus Breidne, född 1952, har en bred kompetens inom optik/fotonik-området, långvarig erfarenhet av arbete med små innovativa företag i internationell miljö samt goda kunskaper om Asien (Kina, Japan, Korea). Hans nätverk inom forskning och näringsliv är breda, med en tydlig internationell tyngdpunkt.

Jarl Hjärre, född 1967, har en omfattande och gedigen internationell bakgrund och erfarenhet både inom strategi och Corporate Finance och av styrelsearbete. Han har framgångsrikt genomfört kapitalanskaffningsuppdrag, refinansieringar, företagsförvärv och avyttringar i såväl stora internationella bolag som bolag av Obducats storlek och bakgrund, utifrån ett internationellt kontaktnät. Hans bakgrund och erfarenheter bedöms vara att stort och väsentligt värdetillskott till Obducats styrelse och fyller därför en viktig kompetens, som i flera avseenden saknats det senaste dryga året inom ramen för Obducats styrelse.

Patrik Lundström, född 1970, har en lång och stark bakgrund inom nanoteknikområdet genom sitt arbete som verkställande direktör vid Obducat AB från 2010, dessförinnan 2002-2009. Innan Patrik påbörjade sin anställning vid Obducat 2000 så var Patrik aktiv inom halvledarindustrin med fokus på verksamheter som bedrev massproduktion. Patrik hade bland annat positioner såsom ansvarig för litografiavdelning samt senare som marknadschef. 

Ola Möllerström, född 1970, har gedigna erfarenheter inom internationella affärer, försäljning och marknadsföring. Vidare är Olas nuvarande arbete inom Sigma Connectivity AB, utveckling av IoT produkter och tjänster, ett område som driver på implementationen av Obducats teknologi.

  

Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande finns tillgängligt på Obducats hemsida, (där också ingår en mer omfattande beskrivning av de nya styrelseledamöternas bakgrund och erfarenheter). www.obducat.com.

Eventuella frågor till Obducats Valberedning, kan ställas per mail via investorrelations@obducat.se

Denna information är sådan som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 maj 2018 kl. 08:15.

För mer information, var god kontakta:  

Patrik Lundström, VD: 046-10 16 00 eller 0703-27 37 38  

Björn Segerblom, Styrelseordförande:  046-10 16 00 eller +852 6071 2250 

Om Obducat AB (publ)

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion och replikering av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom LED, OLED, halvledar-, display-, biomedicinska- och MEMS-industrierna. Obducats teknologier omfattar nanoimprintteknik, ytebeläggningsteknik och våtprocessningsteknik. Obducat har kontor i Sverige, Tyskland och Kina med huvudkontor i Lund. Bolaget är ett publikt aktiebolag med säte i Malmö. Aktien är noterad på NGM Equity. Läs mer på www.obducat.com.