OBDUCAT OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE UPPTAGANDE TILL HANDEL AV TECKNINGSOPTIONER

By |2022-09-14T10:30:00+00:00September 14th, 2022|

Styrelsen för Obducat AB (publ) (”Obducat” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt med anledning av upptagande till handel av teckningsoptioner av serie 2022/2023. Teckningsoptionerna har getts ut som en del av Bolagets finansieringslösning med Modelio Equity samt vederlagsfritt till Bolagets aktieägare med avstämningsdag 9 juni 2022. För mer information om finansieringslösningen med Modelio Equity och [...]

Obducat: Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsoptioner (TO15) fastställd till den 9 juni 2022

By |2022-06-02T16:30:00+00:00June 2nd, 2022|

Som tidigare meddelats har styrelsen för Obducat AB (publ) ("Obducat" eller "Bolaget") beslutat att ge ut högst 4.115.793 teckningsoptioner av serie 2022/2023 (TO15) till Bolagets aktieägare. Avstämningsdagen för rätt att erhålla av teckningsoptionerna har fastställts till den 9 juni 2022.Teckningsoptionerna kommer att tilldelas Bolagets aktieägare vederlagsfritt, varvid varje helt 37-tal aktier, oavsett aktieslag, berättigar till [...]

Årsstämma i Obducat

By |2022-06-01T14:50:00+00:00June 1st, 2022|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 1 juni 2022.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2021 balanseras i ny räkning.I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2022-05-31T16:30:00+00:00May 31st, 2022|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO14B som gavs ut i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK, vilket offentliggjordes i maj 2021. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie B i bolaget ökat med 9 825 534.Idag, den [...]

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman i Obducat

By |2022-05-18T19:00:00+00:00May 18th, 2022|

Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger) valberedningens Ordförande, Roger Chaba (utsedd av Per-Olof Lodin) ledamot, Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna) ledamot, Henri Bergstrand (utsedd av Nano Biochip Sweden AB och European Nano Invest AB) ledamot och Obducat Ab (publ) styrelse ordförande.Valberedningen offentliggör idag [...]

Obducat: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

By |2022-05-02T06:00:00+00:00May 2nd, 2022|

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 klockan 14:00 i The Spark, Scheeletorget 1 i Lund (lokal: Sharience).RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena måndagen den 23 maj 2022, dels senast onsdagen [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

By |2022-03-31T17:30:00+00:00March 31st, 2022|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:" Mot bakgrund av [...]

Årsstämma i Obducat

By |2021-06-01T15:38:38+00:00June 1st, 2021|

Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 1 juni 2021. Mot bakgrund av pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslöt vidare att ingen [...]

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman i Obducat

By |2021-05-03T21:59:20+00:00May 3rd, 2021|

Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB) ordförande, Lars Montelius (utsedd av Nano Bio chip Sweden AB), Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger), Håkan Petersson (utsedd av Per-Olof Lodin), Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Patrik Lundström (styrelsens ordförande).Valberedningen offentliggör idag sitt [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2020-10-30T17:30:00+00:00October 30th, 2020|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO13 som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie A i bolaget ökat med 6 198 samt antalet stamaktier av serie B i [...]

Go to Top