Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2021

By |2022-03-31T17:30:00+00:00March 31st, 2022|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2021. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF).Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:" Mot bakgrund av [...]

Årsstämma i Obducat

By |2021-06-01T15:38:38+00:00June 1st, 2021|

Årsstämma i Obducat AB (publ) avhölls den 1 juni 2021. Mot bakgrund av pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning hölls stämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. Årsstämman beslöt vidare att ingen [...]

Valberedningens förslag till val av styrelse vid årsstämman i Obducat

By |2021-05-03T21:59:20+00:00May 3rd, 2021|

Valberedning för Obducat AB (publ) består, som tidigare meddelats, av Henri Bergstrand (utsedd av European Nano Invest AB) ordförande, Lars Montelius (utsedd av Nano Bio chip Sweden AB), Lennart Jarvén (utsedd av Gunvald Berger), Håkan Petersson (utsedd av Per-Olof Lodin), Peter Sterner (representant för de mindre/medelstora aktieägarna), samt Patrik Lundström (styrelsens ordförande).Valberedningen offentliggör idag sitt [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2020-10-30T17:30:00+00:00October 30th, 2020|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats på grund av utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO13 som gavs ut inom ramen för Obducats företrädesemission av units under hösten 2019. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna har antalet stamaktier av serie A i bolaget ökat med 6 198 samt antalet stamaktier av serie B i [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2020-09-30T16:30:00+00:00September 30th, 2020|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av nyemissionen till Munkekullen 5 Förvaltning AB. Antalet stamaktier av serie B ökade därigenom med 1 603 849. För mer information, se Obducats pressmeddelande den 31 augusti 2020.Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns därmed totalt 134 922 020 aktier i bolaget, varav [...]

Obducat receives order for an EITRE[®] 6 NIL-system from a leading institute in India

By |2020-07-07T06:30:00+00:00July 7th, 2020|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB, a leading supplier of lithography solutions based on nanoimprint lithography (NIL), has received an order from a leading institute in India, for the supply of a fully equipped EITRE 6 NIL-system. The order value amounts to approx. 5.6 million SEK.The EITRE 6 system will be installed in the [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE [® ]6 NIL-system från ett ledande institut i Indien

By |2020-07-07T06:30:00+00:00July 7th, 2020|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB, en ledande leverantör av litografilösningar baserade på nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från ett ledande institut i Indien, avseende ett fullt utrustat EITRE 6 NIL-system. Ordervärdet uppgår till cirka 5,6 miljoner SEK.EITRE 6 systemet kommer att installeras i institutets renrumsfaciliteter.  Systemet kommer att användas vid FoU arbete [...]

Nytt antal aktier och röster i Obducat

By |2020-06-30T16:30:00+00:00June 30th, 2020|

Antalet aktier och röster i Obducat AB (publ) har förändrats med anledning av indragningen av egna preferensaktier som beslutades på årsstämman den 10 juni 2020.Genom indragningen har antalet preferensaktier av serie A minskat med 662.160 och antalet preferensaktier av serie B minskat med 14.526.656.Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133.318.171 aktier i bolaget, [...]

Obducat receives order for an EITRE[®] 8 NIL-system and three lithography tools for resist- and wet processing from a customer in Asia

By |2020-06-30T06:30:00+00:00June 30th, 2020|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Technologies AB and Obducat Europe GmbH, leading suppliers of lithography processing solutions and nanoimprint lithography (NIL) tools, have received orders from a customer in Asia, for the supply of a EITRE 8 NIL-system as well as a coater, developer and cleaner. The order value amounts to approx. 6.6 million SEK.The [...]

Obducat erhåller order avseende ett EITRE[® ]8 NIL-system samt ytterligare tre litografisystem för resist- och våtprocesser från en asiatisk kund

By |2020-06-30T06:30:00+00:00June 30th, 2020|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Technologies AB och Obducat Europe GmbH, ledande leverantörer av systemlösningar för litografiprocesser och nanoimprintlitografi (NIL), har erhållit en order från en asiatisk kund, avseende ett EITRE 8 NIL-system samt tre resist- och våtprocess system; en coater, en developer och en cleaner. Ordervärdet uppgår till cirka 6,6 miljoner SEK.EITRE systemet, som [...]

Go to Top