OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

By |2024-04-05T16:30:00+00:00April 5th, 2024|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Denna information är sådan information som Obducat är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-05 [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2023

By |2023-07-21T06:00:00+00:00July 21st, 2023|

Andra kvartalet1 april – 30 juni 2023• Intäkterna uppgick till 12,5 MSEK (10,9)• Rörelseresultatet uppgick till -5,4 MSEK (-5,4)• Resultat före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-3,4)• Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -12,9 MSEK (-10,7)• Orderingången uppgick till 13,2 MSEK (36,0)Delårsperioden1 januari – 30 juni 2023• Intäkterna [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2022

By |2023-03-31T20:15:00+00:00March 31st, 2023|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2022. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Styrelsen vill förtydliga, i enlighet med noteringsavtalet med NGM, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022 finns upplysningar av särskild betydelse.I förvaltningsberättelsen skriver styrelsen:” Mot [...]

Obducat tillförs cirka 10,5 MSEK via utnyttjande av teckningsoptioner

By |2022-04-20T06:30:00+00:00April 20th, 2022|

Den 15 april 2022 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO14B som emitterades i samband med upptagandet av ett strategiskt lån om 10,5 MSEK i syfte att stärka Bolagets rörelsekapital, vilket offentliggjordes i maj 2021. Totalt har 9 825 534 teckningsoptioner utnyttjats för teckning av lika många stamaktier av serie B i Obducat. Därmed [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2016

By |2017-04-28T17:04:38+00:00April 28th, 2017|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2016. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com.Denna information är sådan information som Obducat AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 19:00 CET.För mer information, var god kontakta:Patrik Lundström, VD: [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2015

By |2016-04-29T03:00:30+00:00April 29th, 2016|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2015. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ). Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2015 finns en upplysning av särskild betydelse. Anmärkning Under 2015 har avdragen skatt och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2014

By |2015-04-28T15:00:15+00:00April 28th, 2015|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2014. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ). Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2014 finns två upplysningar av särskild betydelse. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar mitt uttalande vill jag fästa uppmärksamheten [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2013

By |2014-04-28T22:23:14+00:00April 28th, 2014|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2013. Årsredovisningen är bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2013 finns en upplysning av särskild betydelse.   Anmärkning Under 2013 har skatter och sociala avgifter vid flera tillfällen inte betalats [...]

Obducat: OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2012

By |2013-04-26T14:29:06+00:00April 26th, 2013|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2012. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com ( https://www.obducat.com/ ) Styrelsen vill förtydliga, enligt noteringskravet, att i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2012 finns två upplysningar av särskild betydelse. Upplysning av särskild betydelse Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa [...]

Obducat: Rättelse av Delårsrapport

By |2012-10-19T12:09:05+00:00October 19th, 2012|

I Delårsrapport för perioden Januari-September 2012 har av misstag sifferuppgifterna för 2012 under rubriken ”Finansiering och likviditet” på sidan 3 inte uppdaterats till slutliga siffror enligt kassaflödesanalysen på sidan 9 i rapporten. Ny korrigerad rapport bifogas. Obducat är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om handel med finansiella instrument. [...]

Go to Top