Årsstämma i Obducat

By |2024-06-03T17:30:00+00:00June 3rd, 2024|

Årsstämma i Obducat AB (publ) hölls den 3 juni 2024. Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen samt beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Årsstämman beslutade vidare att ingen utdelning ska lämnas och att resultatet för räkenskapsåret 2023 balanseras i ny räkning. I enlighet med valberedningens förslag beslutades att styrelsen ska bestå [...]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OBDUCAT AB (PUBL)

By |2024-05-03T06:15:00+00:00May 3rd, 2024|

Aktieägarna i Obducat AB (publ) kallas till årsstämma måndagen den 3 juni 2024 klockan 14:00 i The Spark, Scheeletorget 1 i Lund (lokal: Allvar). RÄTT TILL DELTAGANDERätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena fredagen den 24 maj 2024, dels senast [...]

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2024

By |2024-05-03T06:00:00+00:00May 3rd, 2024|

Första kvartalet1 januari – 31 mars 2024• Intäkterna uppgick till 9,9 MSEK (25,6)• Rörelseresultatet uppgick till -5,5 MSEK (-1,2)• Resultat före skatt uppgick till -5,0 MSEK (-1,3)• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,01)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)• Orderingången uppgick till 7,4 MSEK (59,7)• Vid utgången av perioden uppgick orderstocken [...]

OBDUCAT OFFENTLIGGÖR ÅRSREDOVISNING FÖR 2023

By |2024-04-05T16:30:00+00:00April 5th, 2024|

Obducat AB (publ) offentliggör härmed bolagets årsredovisning för 2023. Årsredovisningen finns bifogad detta pressmeddelande samt är tillgänglig på Bolagets hemsida www.obducat.com. Årsredovisningen finns även tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF). Denna information är sådan information som Obducat är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-04-05 [...]

Obducat AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2023

By |2024-02-16T07:30:00+00:00February 16th, 2024|

Fjärde kvartalet1 oktober – 31 december 2023• Intäkterna uppgick till 29,4 MSEK (16,3)• Rörelseresultatet uppgick till 6,8 MSEK (-2,8)• Resultat före skatt uppgick till 2,7 MSEK (-1,3)• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,01)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till -3,7 MSEK (-6,7)• Orderingången uppgick till 10,1 MSEK (10,5)Helåret1 januari – 31 december 2023• Intäkterna [...]

Obducat AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2023

By |2023-11-03T07:30:00+00:00November 3rd, 2023|

Tredje kvartalet1 juli – 30 september 2023• Intäkterna uppgick till 25,6 MSEK (8,7)• Rörelseresultatet uppgick till 4,4 MSEK (-5,3)• Resultat före skatt uppgick till 2,4 MSEK (-4,1)• Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,03)• Kassaflöde efter investeringar uppgick till 0,0 MSEK (-1,7)• Orderingången uppgick till 34,5 MSEK (25,1)Delårsperioden1 januari – 30 september 2023• Intäkterna [...]

Obducat receives order valued at 8.8 million SEK from an existing European customer

By |2023-09-14T06:30:00+00:00September 14th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a existing European customer, for the supply of a fully automated MicroCluster system. The order value amounts to approx. 8.8 million SEK. The MicroCluster system is configured to perform cleaning processes on SiC substrates. [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 8,8 MSEK från en befintlig europeisk kund

By |2023-09-14T06:30:00+00:00September 14th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en befintlig europeisk kund, avseende ett fullt automatiserat MicroCluster system. Ordervärdet uppgår till cirka 8,8 miljoner SEK. MicroCluster systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser på kiselkarbidsubstrat. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat [...]

Obducat receives order valued at 2.7 million SEK from a European customer

By |2023-09-05T06:30:00+00:00September 5th, 2023|

OBDUCAT AB (publ) subsidiary Obducat Europe GmbH, a leading supplier of system solutions for lithography processing, has received an order from a European customer, for the supply of a QS WET 300 system. The order value amounts to approx. 2.7 million SEK. The QS WET 300 system is configured to perform cleaning processes. Further information [...]

Obducat erhåller en order till ett värde om 2,7 MSEK från en europeisk kund

By |2023-09-05T06:30:00+00:00September 5th, 2023|

OBDUCAT AB:s (publ) dotterbolag Obducat Europe GmbH, en ledande leverantör av systemlösningar för litografiprocesser, har erhållit en order från en europeisk kund, avseende ett QS WET 300 system. Ordervärdet uppgår till cirka 2,7 miljoner SEK. QS WET 300 systemet är konfigurerat för att utföra rengöringsprocesser. Ytterligare information kan inte avslöjas för närvarande.Systemet är planerat att [...]

Go to Top